Quỹ Đầu Tư Usv

Thông tin đáng để tham khảo

Danh mục coin mà quỹ Usv đã đầu tư

Bitcoin (BTC)

Vốn Hóa Thị Trường

856,539,168,806.84
$US

KL giao dịch trong 24

34,112,531,146.52
$US

KL giao dịch trong 24

34,112,531,146.52
$US

Ethereum (ETH)

Vốn Hóa Thị Trường

274,632,533,931.89
$US

KL giao dịch trong 24

14,095,391,685.99
$US

KL giao dịch trong 24

14,095,391,685.99
$US

Stacks (STX)

Vốn Hóa Thị Trường

1,649,893,780.21
$US

KL giao dịch trong 24

797,283,978.53
$US

KL giao dịch trong 24

797,283,978.53
$US

Algorand (ALGO)

Vốn Hóa Thị Trường

1,226,795,151.33
$US

KL giao dịch trong 24

72,902,715.24
$US

KL giao dịch trong 24

72,902,715.24
$US

Helium (HNT)

Vốn Hóa Thị Trường

423,639,913.60
$US

KL giao dịch trong 24

3,129,538.32
$US

KL giao dịch trong 24

3,129,538.32
$US

Numeraire (NMR)

Vốn Hóa Thị Trường

99,370,762.78
$US

KL giao dịch trong 24

8,539,779.18
$US

KL giao dịch trong 24

8,539,779.18
$US
Loading…