Quỹ Đầu Tư Standard Crypto

Thông tin đáng để tham khảo

Danh mục coin mà quỹ Standard Crypto đã đầu tư

Polygon (MATIC)

Vốn Hóa Thị Trường

10,886,588,884.24
$US

KL giao dịch trong 24

771,057,955.11
$US

KL giao dịch trong 24

771,057,955.11
$US

Lido DAO (LDO)

Vốn Hóa Thị Trường

3,014,427,918.27
$US

KL giao dịch trong 24

104,941,061.45
$US

KL giao dịch trong 24

104,941,061.45
$US

Maker (MKR)

Vốn Hóa Thị Trường

1,962,933,972.77
$US

KL giao dịch trong 24

56,306,397.19
$US

KL giao dịch trong 24

56,306,397.19
$US

Aave (AAVE)

Vốn Hóa Thị Trường

1,713,929,291.50
$US

KL giao dịch trong 24

178,774,877.75
$US

KL giao dịch trong 24

178,774,877.75
$US

Zcash (ZEC)

Vốn Hóa Thị Trường

524,144,604.20
$US

KL giao dịch trong 24

98,331,557.73
$US

KL giao dịch trong 24

98,331,557.73
$US

Audius (AUDIO)

Vốn Hóa Thị Trường

372,662,594.53
$US

KL giao dịch trong 24

18,822,848.32
$US

KL giao dịch trong 24

18,822,848.32
$US

yearn.finance (YFI)

Vốn Hóa Thị Trường

313,227,478.81
$US

KL giao dịch trong 24

60,159,216.92
$US

KL giao dịch trong 24

60,159,216.92
$US

Forta (FORT)

Vốn Hóa Thị Trường

80,392,578.32
$US

KL giao dịch trong 24

662,159.32
$US

KL giao dịch trong 24

662,159.32
$US

Instadapp (INST)

Vốn Hóa Thị Trường

0.00
$US

KL giao dịch trong 24

68,449.49
$US

KL giao dịch trong 24

68,449.49
$US

Bài viết so sánh giữa các đồng coin trong danh mục của quỹ đầu tư Standard Crypto

Nên mua Polygon (MATIC) hay Lido DAO (LDO) Nên mua Polygon (MATIC) hay Maker (MKR) Nên mua Polygon (MATIC) hay Aave (AAVE) Nên mua Polygon (MATIC) hay Zcash (ZEC) Nên mua Polygon (MATIC) hay Audius (AUDIO) Nên mua Polygon (MATIC) hay yearn.finance (YFI) Nên mua Polygon (MATIC) hay Forta (FORT) Nên mua Polygon (MATIC) hay Instadapp (INST) Nên mua Lido DAO (LDO) hay Maker (MKR) Nên mua Lido DAO (LDO) hay Aave (AAVE) Nên mua Lido DAO (LDO) hay Zcash (ZEC) Nên mua Lido DAO (LDO) hay Audius (AUDIO) Nên mua Lido DAO (LDO) hay yearn.finance (YFI) Nên mua Lido DAO (LDO) hay Forta (FORT) Nên mua Lido DAO (LDO) hay Instadapp (INST) Nên mua Maker (MKR) hay Aave (AAVE) Nên mua Maker (MKR) hay Zcash (ZEC) Nên mua Maker (MKR) hay Audius (AUDIO) Nên mua Maker (MKR) hay yearn.finance (YFI) Nên mua Maker (MKR) hay Forta (FORT) Nên mua Maker (MKR) hay Instadapp (INST) Nên mua Aave (AAVE) hay Zcash (ZEC) Nên mua Aave (AAVE) hay Audius (AUDIO) Nên mua Aave (AAVE) hay yearn.finance (YFI) Nên mua Aave (AAVE) hay Forta (FORT) Nên mua Aave (AAVE) hay Instadapp (INST) Nên mua Zcash (ZEC) hay Audius (AUDIO) Nên mua Zcash (ZEC) hay yearn.finance (YFI) Nên mua Zcash (ZEC) hay Forta (FORT) Nên mua Zcash (ZEC) hay Instadapp (INST) Nên mua Audius (AUDIO) hay yearn.finance (YFI) Nên mua Audius (AUDIO) hay Forta (FORT) Nên mua Audius (AUDIO) hay Instadapp (INST) Nên mua yearn.finance (YFI) hay Forta (FORT) Nên mua yearn.finance (YFI) hay Instadapp (INST) Nên mua Forta (FORT) hay Instadapp (INST)
Loading…