Quỹ Đầu Tư Poolz Finance

Thông tin đáng để tham khảo

Danh mục coin mà quỹ Poolz Finance đã đầu tư

SingularityDAO (SDAO)

Vốn Hóa Thị Trường

47,592,007.28
$US

KL giao dịch trong 24

1,476,257.36
$US

KL giao dịch trong 24

1,476,257.36
$US

HAPI Protocol (HAPI)

Vốn Hóa Thị Trường

8,738,462.29
$US

KL giao dịch trong 24

419,088.41
$US

KL giao dịch trong 24

419,088.41
$US

Kryptomon (KMON)

Vốn Hóa Thị Trường

1,386,654.01
$US

KL giao dịch trong 24

166,874.64
$US

KL giao dịch trong 24

166,874.64
$US

Raze Network (RAZE)

Vốn Hóa Thị Trường

817,696.91
$US

KL giao dịch trong 24

50,987.50
$US

KL giao dịch trong 24

50,987.50
$US

LABS Group (LABS)

Vốn Hóa Thị Trường

776,781.57
$US

KL giao dịch trong 24

239,201.95
$US

KL giao dịch trong 24

239,201.95
$US

NFTrade (NFTD)

Vốn Hóa Thị Trường

419,912.33
$US

KL giao dịch trong 24

30,832.56
$US

KL giao dịch trong 24

30,832.56
$US

disBalancer (DDOS)

Vốn Hóa Thị Trường

223,475.93
$US

KL giao dịch trong 24

21,608.33
$US

KL giao dịch trong 24

21,608.33
$US

DeHive (DHV)

Vốn Hóa Thị Trường

220,507.82
$US

KL giao dịch trong 24

28,261.32
$US

KL giao dịch trong 24

28,261.32
$US

Playcent (PCNT)

Vốn Hóa Thị Trường

119,464.51
$US

KL giao dịch trong 24

32,611.95
$US

KL giao dịch trong 24

32,611.95
$US

Cook Finance (COOK)

Vốn Hóa Thị Trường

108,106.30
$US

KL giao dịch trong 24

54,746.25
$US

KL giao dịch trong 24

54,746.25
$US

Rage Fan (RAGE)

Vốn Hóa Thị Trường

34,169.69
$US

KL giao dịch trong 24

22,507.67
$US

KL giao dịch trong 24

22,507.67
$US

POLKARARE (PRARE)

Vốn Hóa Thị Trường

30,798.59
$US

KL giao dịch trong 24

31,522.20
$US

KL giao dịch trong 24

31,522.20
$US

1MillionNFTs (1MIL)

Vốn Hóa Thị Trường

19,187.94
$US

KL giao dịch trong 24

27,184.03
$US

KL giao dịch trong 24

27,184.03
$US

Franklin (FLY)

Vốn Hóa Thị Trường

0.00
$US

KL giao dịch trong 24

157,056.64
$US

KL giao dịch trong 24

157,056.64
$US

Menzy (MNZ)

Vốn Hóa Thị Trường

0.00
$US

KL giao dịch trong 24

53,816.20
$US

KL giao dịch trong 24

53,816.20
$US

TruePNL (PNL)

Vốn Hóa Thị Trường

0.00
$US

KL giao dịch trong 24

30,574.27
$US

KL giao dịch trong 24

30,574.27
$US

MerchDAO (MRCH)

Vốn Hóa Thị Trường

0.00
$US

KL giao dịch trong 24

24,193.43
$US

KL giao dịch trong 24

24,193.43
$US

Gains (GAINS)

Vốn Hóa Thị Trường

0.00
$US

KL giao dịch trong 24

13,847.03
$US

KL giao dịch trong 24

13,847.03
$US

Bài viết so sánh giữa các đồng coin trong danh mục của quỹ đầu tư Poolz Finance

Nên mua SingularityDAO (SDAO) hay HAPI Protocol (HAPI) Nên mua SingularityDAO (SDAO) hay Kryptomon (KMON) Nên mua SingularityDAO (SDAO) hay Raze Network (RAZE) Nên mua SingularityDAO (SDAO) hay LABS Group (LABS) Nên mua SingularityDAO (SDAO) hay NFTrade (NFTD) Nên mua SingularityDAO (SDAO) hay disBalancer (DDOS) Nên mua SingularityDAO (SDAO) hay DeHive (DHV) Nên mua SingularityDAO (SDAO) hay Playcent (PCNT) Nên mua SingularityDAO (SDAO) hay Cook Finance (COOK) Nên mua SingularityDAO (SDAO) hay Rage Fan (RAGE) Nên mua SingularityDAO (SDAO) hay POLKARARE (PRARE) Nên mua SingularityDAO (SDAO) hay 1MillionNFTs (1MIL) Nên mua SingularityDAO (SDAO) hay Franklin (FLY) Nên mua SingularityDAO (SDAO) hay Menzy (MNZ) Nên mua SingularityDAO (SDAO) hay TruePNL (PNL) Nên mua SingularityDAO (SDAO) hay MerchDAO (MRCH) Nên mua SingularityDAO (SDAO) hay Gains (GAINS) Nên mua HAPI Protocol (HAPI) hay Kryptomon (KMON) Nên mua HAPI Protocol (HAPI) hay Raze Network (RAZE) Nên mua HAPI Protocol (HAPI) hay LABS Group (LABS) Nên mua HAPI Protocol (HAPI) hay NFTrade (NFTD) Nên mua HAPI Protocol (HAPI) hay disBalancer (DDOS) Nên mua HAPI Protocol (HAPI) hay DeHive (DHV) Nên mua HAPI Protocol (HAPI) hay Playcent (PCNT) Nên mua HAPI Protocol (HAPI) hay Cook Finance (COOK) Nên mua HAPI Protocol (HAPI) hay Rage Fan (RAGE) Nên mua HAPI Protocol (HAPI) hay POLKARARE (PRARE) Nên mua HAPI Protocol (HAPI) hay 1MillionNFTs (1MIL) Nên mua HAPI Protocol (HAPI) hay Franklin (FLY) Nên mua HAPI Protocol (HAPI) hay Menzy (MNZ) Nên mua HAPI Protocol (HAPI) hay TruePNL (PNL) Nên mua HAPI Protocol (HAPI) hay MerchDAO (MRCH) Nên mua HAPI Protocol (HAPI) hay Gains (GAINS) Nên mua Kryptomon (KMON) hay Raze Network (RAZE) Nên mua Kryptomon (KMON) hay LABS Group (LABS) Nên mua Kryptomon (KMON) hay NFTrade (NFTD) Nên mua Kryptomon (KMON) hay disBalancer (DDOS) Nên mua Kryptomon (KMON) hay DeHive (DHV) Nên mua Kryptomon (KMON) hay Playcent (PCNT) Nên mua Kryptomon (KMON) hay Cook Finance (COOK) Nên mua Kryptomon (KMON) hay Rage Fan (RAGE) Nên mua Kryptomon (KMON) hay POLKARARE (PRARE) Nên mua Kryptomon (KMON) hay 1MillionNFTs (1MIL) Nên mua Kryptomon (KMON) hay Franklin (FLY) Nên mua Kryptomon (KMON) hay Menzy (MNZ) Nên mua Kryptomon (KMON) hay TruePNL (PNL) Nên mua Kryptomon (KMON) hay MerchDAO (MRCH) Nên mua Kryptomon (KMON) hay Gains (GAINS) Nên mua Raze Network (RAZE) hay LABS Group (LABS) Nên mua Raze Network (RAZE) hay NFTrade (NFTD) Nên mua Raze Network (RAZE) hay disBalancer (DDOS) Nên mua Raze Network (RAZE) hay DeHive (DHV) Nên mua Raze Network (RAZE) hay Playcent (PCNT) Nên mua Raze Network (RAZE) hay Cook Finance (COOK) Nên mua Raze Network (RAZE) hay Rage Fan (RAGE) Nên mua Raze Network (RAZE) hay POLKARARE (PRARE) Nên mua Raze Network (RAZE) hay 1MillionNFTs (1MIL) Nên mua Raze Network (RAZE) hay Franklin (FLY) Nên mua Raze Network (RAZE) hay Menzy (MNZ) Nên mua Raze Network (RAZE) hay TruePNL (PNL) Nên mua Raze Network (RAZE) hay MerchDAO (MRCH) Nên mua Raze Network (RAZE) hay Gains (GAINS) Nên mua LABS Group (LABS) hay NFTrade (NFTD) Nên mua LABS Group (LABS) hay disBalancer (DDOS) Nên mua LABS Group (LABS) hay DeHive (DHV) Nên mua LABS Group (LABS) hay Playcent (PCNT) Nên mua LABS Group (LABS) hay Cook Finance (COOK) Nên mua LABS Group (LABS) hay Rage Fan (RAGE) Nên mua LABS Group (LABS) hay POLKARARE (PRARE) Nên mua LABS Group (LABS) hay 1MillionNFTs (1MIL) Nên mua LABS Group (LABS) hay Franklin (FLY) Nên mua LABS Group (LABS) hay Menzy (MNZ) Nên mua LABS Group (LABS) hay TruePNL (PNL) Nên mua LABS Group (LABS) hay MerchDAO (MRCH) Nên mua LABS Group (LABS) hay Gains (GAINS) Nên mua NFTrade (NFTD) hay disBalancer (DDOS) Nên mua NFTrade (NFTD) hay DeHive (DHV) Nên mua NFTrade (NFTD) hay Playcent (PCNT) Nên mua NFTrade (NFTD) hay Cook Finance (COOK) Nên mua NFTrade (NFTD) hay Rage Fan (RAGE) Nên mua NFTrade (NFTD) hay POLKARARE (PRARE) Nên mua NFTrade (NFTD) hay 1MillionNFTs (1MIL) Nên mua NFTrade (NFTD) hay Franklin (FLY) Nên mua NFTrade (NFTD) hay Menzy (MNZ) Nên mua NFTrade (NFTD) hay TruePNL (PNL) Nên mua NFTrade (NFTD) hay MerchDAO (MRCH) Nên mua NFTrade (NFTD) hay Gains (GAINS) Nên mua disBalancer (DDOS) hay DeHive (DHV) Nên mua disBalancer (DDOS) hay Playcent (PCNT) Nên mua disBalancer (DDOS) hay Cook Finance (COOK) Nên mua disBalancer (DDOS) hay Rage Fan (RAGE) Nên mua disBalancer (DDOS) hay POLKARARE (PRARE) Nên mua disBalancer (DDOS) hay 1MillionNFTs (1MIL) Nên mua disBalancer (DDOS) hay Franklin (FLY) Nên mua disBalancer (DDOS) hay Menzy (MNZ) Nên mua disBalancer (DDOS) hay TruePNL (PNL) Nên mua disBalancer (DDOS) hay MerchDAO (MRCH) Nên mua disBalancer (DDOS) hay Gains (GAINS) Nên mua DeHive (DHV) hay Playcent (PCNT) Nên mua DeHive (DHV) hay Cook Finance (COOK) Nên mua DeHive (DHV) hay Rage Fan (RAGE) Nên mua DeHive (DHV) hay POLKARARE (PRARE) Nên mua DeHive (DHV) hay 1MillionNFTs (1MIL) Nên mua DeHive (DHV) hay Franklin (FLY) Nên mua DeHive (DHV) hay Menzy (MNZ) Nên mua DeHive (DHV) hay TruePNL (PNL) Nên mua DeHive (DHV) hay MerchDAO (MRCH) Nên mua DeHive (DHV) hay Gains (GAINS) Nên mua Playcent (PCNT) hay Cook Finance (COOK) Nên mua Playcent (PCNT) hay Rage Fan (RAGE) Nên mua Playcent (PCNT) hay POLKARARE (PRARE) Nên mua Playcent (PCNT) hay 1MillionNFTs (1MIL) Nên mua Playcent (PCNT) hay Franklin (FLY) Nên mua Playcent (PCNT) hay Menzy (MNZ) Nên mua Playcent (PCNT) hay TruePNL (PNL) Nên mua Playcent (PCNT) hay MerchDAO (MRCH) Nên mua Playcent (PCNT) hay Gains (GAINS) Nên mua Cook Finance (COOK) hay Rage Fan (RAGE) Nên mua Cook Finance (COOK) hay POLKARARE (PRARE) Nên mua Cook Finance (COOK) hay 1MillionNFTs (1MIL) Nên mua Cook Finance (COOK) hay Franklin (FLY) Nên mua Cook Finance (COOK) hay Menzy (MNZ) Nên mua Cook Finance (COOK) hay TruePNL (PNL) Nên mua Cook Finance (COOK) hay MerchDAO (MRCH) Nên mua Cook Finance (COOK) hay Gains (GAINS) Nên mua Rage Fan (RAGE) hay POLKARARE (PRARE) Nên mua Rage Fan (RAGE) hay 1MillionNFTs (1MIL) Nên mua Rage Fan (RAGE) hay Franklin (FLY) Nên mua Rage Fan (RAGE) hay Menzy (MNZ) Nên mua Rage Fan (RAGE) hay TruePNL (PNL) Nên mua Rage Fan (RAGE) hay MerchDAO (MRCH) Nên mua Rage Fan (RAGE) hay Gains (GAINS) Nên mua POLKARARE (PRARE) hay 1MillionNFTs (1MIL) Nên mua POLKARARE (PRARE) hay Franklin (FLY) Nên mua POLKARARE (PRARE) hay Menzy (MNZ) Nên mua POLKARARE (PRARE) hay TruePNL (PNL) Nên mua POLKARARE (PRARE) hay MerchDAO (MRCH) Nên mua POLKARARE (PRARE) hay Gains (GAINS) Nên mua 1MillionNFTs (1MIL) hay Franklin (FLY) Nên mua 1MillionNFTs (1MIL) hay Menzy (MNZ) Nên mua 1MillionNFTs (1MIL) hay TruePNL (PNL) Nên mua 1MillionNFTs (1MIL) hay MerchDAO (MRCH) Nên mua 1MillionNFTs (1MIL) hay Gains (GAINS) Nên mua Franklin (FLY) hay Menzy (MNZ) Nên mua Franklin (FLY) hay TruePNL (PNL) Nên mua Franklin (FLY) hay MerchDAO (MRCH) Nên mua Franklin (FLY) hay Gains (GAINS) Nên mua Menzy (MNZ) hay TruePNL (PNL) Nên mua Menzy (MNZ) hay MerchDAO (MRCH) Nên mua Menzy (MNZ) hay Gains (GAINS) Nên mua TruePNL (PNL) hay MerchDAO (MRCH) Nên mua TruePNL (PNL) hay Gains (GAINS) Nên mua MerchDAO (MRCH) hay Gains (GAINS)
Loading…