Quỹ Đầu Tư Placeholder Ventures

Thông tin đáng để tham khảo

Danh mục coin mà quỹ Placeholder Ventures đã đầu tư

Bitcoin (BTC)

Vốn Hóa Thị Trường

856,539,168,806.84
$US

KL giao dịch trong 24

34,112,531,146.52
$US

KL giao dịch trong 24

34,112,531,146.52
$US

Ethereum (ETH)

Vốn Hóa Thị Trường

274,632,533,931.89
$US

KL giao dịch trong 24

14,095,391,685.99
$US

KL giao dịch trong 24

14,095,391,685.99
$US

Polkadot (DOT)

Vốn Hóa Thị Trường

7,226,334,621.16
$US

KL giao dịch trong 24

298,358,551.74
$US

KL giao dịch trong 24

298,358,551.74
$US

Maker (MKR)

Vốn Hóa Thị Trường

1,355,378,963.47
$US

KL giao dịch trong 24

62,145,855.84
$US

KL giao dịch trong 24

62,145,855.84
$US

Zcash (ZEC)

Vốn Hóa Thị Trường

513,163,614.41
$US

KL giao dịch trong 24

83,315,462.73
$US

KL giao dịch trong 24

83,315,462.73
$US

0x Protocol (ZRX)

Vốn Hóa Thị Trường

356,723,869.74
$US

KL giao dịch trong 24

67,885,130.47
$US

KL giao dịch trong 24

67,885,130.47
$US

Aragon (ANT)

Vốn Hóa Thị Trường

251,075,487.59
$US

KL giao dịch trong 24

21,260,674.61
$US

KL giao dịch trong 24

21,260,674.61
$US

Balancer (BAL)

Vốn Hóa Thị Trường

230,311,830.31
$US

KL giao dịch trong 24

17,344,631.05
$US

KL giao dịch trong 24

17,344,631.05
$US

Decred (DCR)

Vốn Hóa Thị Trường

225,623,763.64
$US

KL giao dịch trong 24

1,182,991.07
$US

KL giao dịch trong 24

1,182,991.07
$US

UMA (UMA)

Vốn Hóa Thị Trường

150,337,944.28
$US

KL giao dịch trong 24

10,187,313.24
$US

KL giao dịch trong 24

10,187,313.24
$US

API3 (API3)

Vốn Hóa Thị Trường

130,588,502.94
$US

KL giao dịch trong 24

11,927,880.27
$US

KL giao dịch trong 24

11,927,880.27
$US

Numeraire (NMR)

Vốn Hóa Thị Trường

99,370,762.78
$US

KL giao dịch trong 24

8,539,779.18
$US

KL giao dịch trong 24

8,539,779.18
$US

Radworks (RAD)

Vốn Hóa Thị Trường

85,440,382.23
$US

KL giao dịch trong 24

7,313,286.93
$US

KL giao dịch trong 24

7,313,286.93
$US

Forta (FORT)

Vốn Hóa Thị Trường

53,670,518.82
$US

KL giao dịch trong 24

434,667.84
$US

KL giao dịch trong 24

434,667.84
$US

Enzyme (MLN)

Vốn Hóa Thị Trường

37,752,501.08
$US

KL giao dịch trong 24

2,406,586.70
$US

KL giao dịch trong 24

2,406,586.70
$US

Bài viết so sánh giữa các đồng coin trong danh mục của quỹ đầu tư Placeholder Ventures

Nên mua Bitcoin (BTC) hay Ethereum (ETH) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Polkadot (DOT) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Maker (MKR) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Zcash (ZEC) Nên mua Bitcoin (BTC) hay 0x Protocol (ZRX) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Aragon (ANT) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Balancer (BAL) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Decred (DCR) Nên mua Bitcoin (BTC) hay UMA (UMA) Nên mua Bitcoin (BTC) hay API3 (API3) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Numeraire (NMR) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Radworks (RAD) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Forta (FORT) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Enzyme (MLN) Nên mua Ethereum (ETH) hay Polkadot (DOT) Nên mua Ethereum (ETH) hay Maker (MKR) Nên mua Ethereum (ETH) hay Zcash (ZEC) Nên mua Ethereum (ETH) hay 0x Protocol (ZRX) Nên mua Ethereum (ETH) hay Aragon (ANT) Nên mua Ethereum (ETH) hay Balancer (BAL) Nên mua Ethereum (ETH) hay Decred (DCR) Nên mua Ethereum (ETH) hay UMA (UMA) Nên mua Ethereum (ETH) hay API3 (API3) Nên mua Ethereum (ETH) hay Numeraire (NMR) Nên mua Ethereum (ETH) hay Radworks (RAD) Nên mua Ethereum (ETH) hay Forta (FORT) Nên mua Ethereum (ETH) hay Enzyme (MLN) Nên mua Polkadot (DOT) hay Maker (MKR) Nên mua Polkadot (DOT) hay Zcash (ZEC) Nên mua Polkadot (DOT) hay 0x Protocol (ZRX) Nên mua Polkadot (DOT) hay Aragon (ANT) Nên mua Polkadot (DOT) hay Balancer (BAL) Nên mua Polkadot (DOT) hay Decred (DCR) Nên mua Polkadot (DOT) hay UMA (UMA) Nên mua Polkadot (DOT) hay API3 (API3) Nên mua Polkadot (DOT) hay Numeraire (NMR) Nên mua Polkadot (DOT) hay Radworks (RAD) Nên mua Polkadot (DOT) hay Forta (FORT) Nên mua Polkadot (DOT) hay Enzyme (MLN) Nên mua Maker (MKR) hay Zcash (ZEC) Nên mua Maker (MKR) hay 0x Protocol (ZRX) Nên mua Maker (MKR) hay Aragon (ANT) Nên mua Maker (MKR) hay Balancer (BAL) Nên mua Maker (MKR) hay Decred (DCR) Nên mua Maker (MKR) hay UMA (UMA) Nên mua Maker (MKR) hay API3 (API3) Nên mua Maker (MKR) hay Numeraire (NMR) Nên mua Maker (MKR) hay Radworks (RAD) Nên mua Maker (MKR) hay Forta (FORT) Nên mua Maker (MKR) hay Enzyme (MLN) Nên mua Zcash (ZEC) hay 0x Protocol (ZRX) Nên mua Zcash (ZEC) hay Aragon (ANT) Nên mua Zcash (ZEC) hay Balancer (BAL) Nên mua Zcash (ZEC) hay Decred (DCR) Nên mua Zcash (ZEC) hay UMA (UMA) Nên mua Zcash (ZEC) hay API3 (API3) Nên mua Zcash (ZEC) hay Numeraire (NMR) Nên mua Zcash (ZEC) hay Radworks (RAD) Nên mua Zcash (ZEC) hay Forta (FORT) Nên mua Zcash (ZEC) hay Enzyme (MLN) Nên mua 0x Protocol (ZRX) hay Aragon (ANT) Nên mua 0x Protocol (ZRX) hay Balancer (BAL) Nên mua 0x Protocol (ZRX) hay Decred (DCR) Nên mua 0x Protocol (ZRX) hay UMA (UMA) Nên mua 0x Protocol (ZRX) hay API3 (API3) Nên mua 0x Protocol (ZRX) hay Numeraire (NMR) Nên mua 0x Protocol (ZRX) hay Radworks (RAD) Nên mua 0x Protocol (ZRX) hay Forta (FORT) Nên mua 0x Protocol (ZRX) hay Enzyme (MLN) Nên mua Aragon (ANT) hay Balancer (BAL) Nên mua Aragon (ANT) hay Decred (DCR) Nên mua Aragon (ANT) hay UMA (UMA) Nên mua Aragon (ANT) hay API3 (API3) Nên mua Aragon (ANT) hay Numeraire (NMR) Nên mua Aragon (ANT) hay Radworks (RAD) Nên mua Aragon (ANT) hay Forta (FORT) Nên mua Aragon (ANT) hay Enzyme (MLN) Nên mua Balancer (BAL) hay Decred (DCR) Nên mua Balancer (BAL) hay UMA (UMA) Nên mua Balancer (BAL) hay API3 (API3) Nên mua Balancer (BAL) hay Numeraire (NMR) Nên mua Balancer (BAL) hay Radworks (RAD) Nên mua Balancer (BAL) hay Forta (FORT) Nên mua Balancer (BAL) hay Enzyme (MLN) Nên mua Decred (DCR) hay UMA (UMA) Nên mua Decred (DCR) hay API3 (API3) Nên mua Decred (DCR) hay Numeraire (NMR) Nên mua Decred (DCR) hay Radworks (RAD) Nên mua Decred (DCR) hay Forta (FORT) Nên mua Decred (DCR) hay Enzyme (MLN) Nên mua UMA (UMA) hay API3 (API3) Nên mua UMA (UMA) hay Numeraire (NMR) Nên mua UMA (UMA) hay Radworks (RAD) Nên mua UMA (UMA) hay Forta (FORT) Nên mua UMA (UMA) hay Enzyme (MLN) Nên mua API3 (API3) hay Numeraire (NMR) Nên mua API3 (API3) hay Radworks (RAD) Nên mua API3 (API3) hay Forta (FORT) Nên mua API3 (API3) hay Enzyme (MLN) Nên mua Numeraire (NMR) hay Radworks (RAD) Nên mua Numeraire (NMR) hay Forta (FORT) Nên mua Numeraire (NMR) hay Enzyme (MLN) Nên mua Radworks (RAD) hay Forta (FORT) Nên mua Radworks (RAD) hay Enzyme (MLN) Nên mua Forta (FORT) hay Enzyme (MLN)
Loading…