Quỹ Đầu Tư Petrock Capital

Thông tin đáng để tham khảo

Danh mục coin mà quỹ Petrock Capital đã đầu tư

Aleph Zero (AZERO)

Vốn Hóa Thị Trường

357,898,810.26
$US

KL giao dịch trong 24

2,510,475.73
$US

KL giao dịch trong 24

2,510,475.73
$US

Star Atlas DAO (POLIS)

Vốn Hóa Thị Trường

131,885,938.10
$US

KL giao dịch trong 24

1,333,757.94
$US

KL giao dịch trong 24

1,333,757.94
$US

Raydium (RAY)

Vốn Hóa Thị Trường

103,758,707.86
$US

KL giao dịch trong 24

10,389,347.83
$US

KL giao dịch trong 24

10,389,347.83
$US

Star Atlas (ATLAS)

Vốn Hóa Thị Trường

102,844,846.90
$US

KL giao dịch trong 24

7,121,808.73
$US

KL giao dịch trong 24

7,121,808.73
$US

Solanium (SLIM)

Vốn Hóa Thị Trường

14,373,278.93
$US

KL giao dịch trong 24

716,071.76
$US

KL giao dịch trong 24

716,071.76
$US

Step Finance (STEP)

Vốn Hóa Thị Trường

11,985,535.62
$US

KL giao dịch trong 24

466,355.11
$US

KL giao dịch trong 24

466,355.11
$US

Only1 (LIKE)

Vốn Hóa Thị Trường

9,428,616.61
$US

KL giao dịch trong 24

1,281,581.52
$US

KL giao dịch trong 24

1,281,581.52
$US

Lithium (LITH)

Vốn Hóa Thị Trường

3,502,283.34
$US

KL giao dịch trong 24

470,773.01
$US

KL giao dịch trong 24

470,773.01
$US

HaloDAO (RNBW)

Vốn Hóa Thị Trường

0.14
$US

KL giao dịch trong 24

23.95
$US

KL giao dịch trong 24

23.95
$US

BlockchainSpace (GUILD)

Vốn Hóa Thị Trường

0.00
$US

KL giao dịch trong 24

100,094.92
$US

KL giao dịch trong 24

100,094.92
$US

Parrot Protocol (PRT)

Vốn Hóa Thị Trường

0.00
$US

KL giao dịch trong 24

34,059.53
$US

KL giao dịch trong 24

34,059.53
$US

Cykura (CYS)

Vốn Hóa Thị Trường

0.00
$US

KL giao dịch trong 24

29,881.17
$US

KL giao dịch trong 24

29,881.17
$US

Aldrin (RIN)

Vốn Hóa Thị Trường

0.00
$US

KL giao dịch trong 24

21,935.24
$US

KL giao dịch trong 24

21,935.24
$US

Bài viết so sánh giữa các đồng coin trong danh mục của quỹ đầu tư Petrock Capital

Nên mua Aleph Zero (AZERO) hay Star Atlas DAO (POLIS) Nên mua Aleph Zero (AZERO) hay Raydium (RAY) Nên mua Aleph Zero (AZERO) hay Star Atlas (ATLAS) Nên mua Aleph Zero (AZERO) hay Solanium (SLIM) Nên mua Aleph Zero (AZERO) hay Step Finance (STEP) Nên mua Aleph Zero (AZERO) hay Only1 (LIKE) Nên mua Aleph Zero (AZERO) hay Lithium (LITH) Nên mua Aleph Zero (AZERO) hay HaloDAO (RNBW) Nên mua Aleph Zero (AZERO) hay BlockchainSpace (GUILD) Nên mua Aleph Zero (AZERO) hay Parrot Protocol (PRT) Nên mua Aleph Zero (AZERO) hay Cykura (CYS) Nên mua Aleph Zero (AZERO) hay Aldrin (RIN) Nên mua Star Atlas DAO (POLIS) hay Raydium (RAY) Nên mua Star Atlas DAO (POLIS) hay Star Atlas (ATLAS) Nên mua Star Atlas DAO (POLIS) hay Solanium (SLIM) Nên mua Star Atlas DAO (POLIS) hay Step Finance (STEP) Nên mua Star Atlas DAO (POLIS) hay Only1 (LIKE) Nên mua Star Atlas DAO (POLIS) hay Lithium (LITH) Nên mua Star Atlas DAO (POLIS) hay HaloDAO (RNBW) Nên mua Star Atlas DAO (POLIS) hay BlockchainSpace (GUILD) Nên mua Star Atlas DAO (POLIS) hay Parrot Protocol (PRT) Nên mua Star Atlas DAO (POLIS) hay Cykura (CYS) Nên mua Star Atlas DAO (POLIS) hay Aldrin (RIN) Nên mua Raydium (RAY) hay Star Atlas (ATLAS) Nên mua Raydium (RAY) hay Solanium (SLIM) Nên mua Raydium (RAY) hay Step Finance (STEP) Nên mua Raydium (RAY) hay Only1 (LIKE) Nên mua Raydium (RAY) hay Lithium (LITH) Nên mua Raydium (RAY) hay HaloDAO (RNBW) Nên mua Raydium (RAY) hay BlockchainSpace (GUILD) Nên mua Raydium (RAY) hay Parrot Protocol (PRT) Nên mua Raydium (RAY) hay Cykura (CYS) Nên mua Raydium (RAY) hay Aldrin (RIN) Nên mua Star Atlas (ATLAS) hay Solanium (SLIM) Nên mua Star Atlas (ATLAS) hay Step Finance (STEP) Nên mua Star Atlas (ATLAS) hay Only1 (LIKE) Nên mua Star Atlas (ATLAS) hay Lithium (LITH) Nên mua Star Atlas (ATLAS) hay HaloDAO (RNBW) Nên mua Star Atlas (ATLAS) hay BlockchainSpace (GUILD) Nên mua Star Atlas (ATLAS) hay Parrot Protocol (PRT) Nên mua Star Atlas (ATLAS) hay Cykura (CYS) Nên mua Star Atlas (ATLAS) hay Aldrin (RIN) Nên mua Solanium (SLIM) hay Step Finance (STEP) Nên mua Solanium (SLIM) hay Only1 (LIKE) Nên mua Solanium (SLIM) hay Lithium (LITH) Nên mua Solanium (SLIM) hay HaloDAO (RNBW) Nên mua Solanium (SLIM) hay BlockchainSpace (GUILD) Nên mua Solanium (SLIM) hay Parrot Protocol (PRT) Nên mua Solanium (SLIM) hay Cykura (CYS) Nên mua Solanium (SLIM) hay Aldrin (RIN) Nên mua Step Finance (STEP) hay Only1 (LIKE) Nên mua Step Finance (STEP) hay Lithium (LITH) Nên mua Step Finance (STEP) hay HaloDAO (RNBW) Nên mua Step Finance (STEP) hay BlockchainSpace (GUILD) Nên mua Step Finance (STEP) hay Parrot Protocol (PRT) Nên mua Step Finance (STEP) hay Cykura (CYS) Nên mua Step Finance (STEP) hay Aldrin (RIN) Nên mua Only1 (LIKE) hay Lithium (LITH) Nên mua Only1 (LIKE) hay HaloDAO (RNBW) Nên mua Only1 (LIKE) hay BlockchainSpace (GUILD) Nên mua Only1 (LIKE) hay Parrot Protocol (PRT) Nên mua Only1 (LIKE) hay Cykura (CYS) Nên mua Only1 (LIKE) hay Aldrin (RIN) Nên mua Lithium (LITH) hay HaloDAO (RNBW) Nên mua Lithium (LITH) hay BlockchainSpace (GUILD) Nên mua Lithium (LITH) hay Parrot Protocol (PRT) Nên mua Lithium (LITH) hay Cykura (CYS) Nên mua Lithium (LITH) hay Aldrin (RIN) Nên mua HaloDAO (RNBW) hay BlockchainSpace (GUILD) Nên mua HaloDAO (RNBW) hay Parrot Protocol (PRT) Nên mua HaloDAO (RNBW) hay Cykura (CYS) Nên mua HaloDAO (RNBW) hay Aldrin (RIN) Nên mua BlockchainSpace (GUILD) hay Parrot Protocol (PRT) Nên mua BlockchainSpace (GUILD) hay Cykura (CYS) Nên mua BlockchainSpace (GUILD) hay Aldrin (RIN) Nên mua Parrot Protocol (PRT) hay Cykura (CYS) Nên mua Parrot Protocol (PRT) hay Aldrin (RIN) Nên mua Cykura (CYS) hay Aldrin (RIN)
Loading…