Quỹ Đầu Tư Paradigm

Thông tin đáng để tham khảo

Danh mục coin mà quỹ Paradigm đã đầu tư

Bitcoin (BTC)

Vốn Hóa Thị Trường

856,539,168,806.84
$US

KL giao dịch trong 24

34,112,531,146.52
$US

KL giao dịch trong 24

34,112,531,146.52
$US

Ethereum (ETH)

Vốn Hóa Thị Trường

274,632,533,931.89
$US

KL giao dịch trong 24

14,095,391,685.99
$US

KL giao dịch trong 24

14,095,391,685.99
$US

Cosmos (ATOM)

Vốn Hóa Thị Trường

3,731,903,475.54
$US

KL giao dịch trong 24

184,484,248.32
$US

KL giao dịch trong 24

184,484,248.32
$US

Uniswap (UNI)

Vốn Hóa Thị Trường

3,685,227,098.98
$US

KL giao dịch trong 24

173,662,720.40
$US

KL giao dịch trong 24

173,662,720.40
$US

Lido DAO (LDO)

Vốn Hóa Thị Trường

2,178,351,982.92
$US

KL giao dịch trong 24

79,307,798.79
$US

KL giao dịch trong 24

79,307,798.79
$US

Maker (MKR)

Vốn Hóa Thị Trường

1,355,378,963.47
$US

KL giao dịch trong 24

62,145,855.84
$US

KL giao dịch trong 24

62,145,855.84
$US

Synthetix (SNX)

Vốn Hóa Thị Trường

1,101,207,000.95
$US

KL giao dịch trong 24

68,365,788.18
$US

KL giao dịch trong 24

68,365,788.18
$US

dYdX (ethDYDX) (ETHDYDX)

Vốn Hóa Thị Trường

575,609,108.39
$US

KL giao dịch trong 24

198,023,410.12
$US

KL giao dịch trong 24

198,023,410.12
$US

Compound (COMP)

Vốn Hóa Thị Trường

418,127,295.84
$US

KL giao dịch trong 24

125,561,534.02
$US

KL giao dịch trong 24

125,561,534.02
$US

Siacoin (SC)

Vốn Hóa Thị Trường

360,139,617.17
$US

KL giao dịch trong 24

75,126,216.97
$US

KL giao dịch trong 24

75,126,216.97
$US

Echelon Prime (PRIME)

Vốn Hóa Thị Trường

197,542,976.08
$US

KL giao dịch trong 24

3,815,008.54
$US

KL giao dịch trong 24

3,815,008.54
$US

Keep Network (KEEP)

Vốn Hóa Thị Trường

124,597,433.59
$US

KL giao dịch trong 24

953,699.97
$US

KL giao dịch trong 24

953,699.97
$US

Numeraire (NMR)

Vốn Hóa Thị Trường

99,370,762.78
$US

KL giao dịch trong 24

8,539,779.18
$US

KL giao dịch trong 24

8,539,779.18
$US

Gitcoin (GTC)

Vốn Hóa Thị Trường

78,477,453.43
$US

KL giao dịch trong 24

20,890,815.07
$US

KL giao dịch trong 24

20,890,815.07
$US

Euler (EUL)

Vốn Hóa Thị Trường

0.00
$US

KL giao dịch trong 24

703,374.45
$US

KL giao dịch trong 24

703,374.45
$US

Game.com (GTC)

Vốn Hóa Thị Trường

0.00
$US

KL giao dịch trong 24

45,983.03
$US

KL giao dịch trong 24

45,983.03
$US

Bài viết so sánh giữa các đồng coin trong danh mục của quỹ đầu tư Paradigm

Nên mua Bitcoin (BTC) hay Ethereum (ETH) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Cosmos (ATOM) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Uniswap (UNI) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Lido DAO (LDO) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Maker (MKR) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Synthetix (SNX) Nên mua Bitcoin (BTC) hay dYdX (ethDYDX) (ETHDYDX) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Compound (COMP) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Siacoin (SC) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Echelon Prime (PRIME) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Keep Network (KEEP) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Numeraire (NMR) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Gitcoin (GTC) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Euler (EUL) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Game.com (GTC) Nên mua Ethereum (ETH) hay Cosmos (ATOM) Nên mua Ethereum (ETH) hay Uniswap (UNI) Nên mua Ethereum (ETH) hay Lido DAO (LDO) Nên mua Ethereum (ETH) hay Maker (MKR) Nên mua Ethereum (ETH) hay Synthetix (SNX) Nên mua Ethereum (ETH) hay dYdX (ethDYDX) (ETHDYDX) Nên mua Ethereum (ETH) hay Compound (COMP) Nên mua Ethereum (ETH) hay Siacoin (SC) Nên mua Ethereum (ETH) hay Echelon Prime (PRIME) Nên mua Ethereum (ETH) hay Keep Network (KEEP) Nên mua Ethereum (ETH) hay Numeraire (NMR) Nên mua Ethereum (ETH) hay Gitcoin (GTC) Nên mua Ethereum (ETH) hay Euler (EUL) Nên mua Ethereum (ETH) hay Game.com (GTC) Nên mua Cosmos (ATOM) hay Uniswap (UNI) Nên mua Cosmos (ATOM) hay Lido DAO (LDO) Nên mua Cosmos (ATOM) hay Maker (MKR) Nên mua Cosmos (ATOM) hay Synthetix (SNX) Nên mua Cosmos (ATOM) hay dYdX (ethDYDX) (ETHDYDX) Nên mua Cosmos (ATOM) hay Compound (COMP) Nên mua Cosmos (ATOM) hay Siacoin (SC) Nên mua Cosmos (ATOM) hay Echelon Prime (PRIME) Nên mua Cosmos (ATOM) hay Keep Network (KEEP) Nên mua Cosmos (ATOM) hay Numeraire (NMR) Nên mua Cosmos (ATOM) hay Gitcoin (GTC) Nên mua Cosmos (ATOM) hay Euler (EUL) Nên mua Cosmos (ATOM) hay Game.com (GTC) Nên mua Uniswap (UNI) hay Lido DAO (LDO) Nên mua Uniswap (UNI) hay Maker (MKR) Nên mua Uniswap (UNI) hay Synthetix (SNX) Nên mua Uniswap (UNI) hay dYdX (ethDYDX) (ETHDYDX) Nên mua Uniswap (UNI) hay Compound (COMP) Nên mua Uniswap (UNI) hay Siacoin (SC) Nên mua Uniswap (UNI) hay Echelon Prime (PRIME) Nên mua Uniswap (UNI) hay Keep Network (KEEP) Nên mua Uniswap (UNI) hay Numeraire (NMR) Nên mua Uniswap (UNI) hay Gitcoin (GTC) Nên mua Uniswap (UNI) hay Euler (EUL) Nên mua Uniswap (UNI) hay Game.com (GTC) Nên mua Lido DAO (LDO) hay Maker (MKR) Nên mua Lido DAO (LDO) hay Synthetix (SNX) Nên mua Lido DAO (LDO) hay dYdX (ethDYDX) (ETHDYDX) Nên mua Lido DAO (LDO) hay Compound (COMP) Nên mua Lido DAO (LDO) hay Siacoin (SC) Nên mua Lido DAO (LDO) hay Echelon Prime (PRIME) Nên mua Lido DAO (LDO) hay Keep Network (KEEP) Nên mua Lido DAO (LDO) hay Numeraire (NMR) Nên mua Lido DAO (LDO) hay Gitcoin (GTC) Nên mua Lido DAO (LDO) hay Euler (EUL) Nên mua Lido DAO (LDO) hay Game.com (GTC) Nên mua Maker (MKR) hay Synthetix (SNX) Nên mua Maker (MKR) hay dYdX (ethDYDX) (ETHDYDX) Nên mua Maker (MKR) hay Compound (COMP) Nên mua Maker (MKR) hay Siacoin (SC) Nên mua Maker (MKR) hay Echelon Prime (PRIME) Nên mua Maker (MKR) hay Keep Network (KEEP) Nên mua Maker (MKR) hay Numeraire (NMR) Nên mua Maker (MKR) hay Gitcoin (GTC) Nên mua Maker (MKR) hay Euler (EUL) Nên mua Maker (MKR) hay Game.com (GTC) Nên mua Synthetix (SNX) hay dYdX (ethDYDX) (ETHDYDX) Nên mua Synthetix (SNX) hay Compound (COMP) Nên mua Synthetix (SNX) hay Siacoin (SC) Nên mua Synthetix (SNX) hay Echelon Prime (PRIME) Nên mua Synthetix (SNX) hay Keep Network (KEEP) Nên mua Synthetix (SNX) hay Numeraire (NMR) Nên mua Synthetix (SNX) hay Gitcoin (GTC) Nên mua Synthetix (SNX) hay Euler (EUL) Nên mua Synthetix (SNX) hay Game.com (GTC) Nên mua dYdX (ethDYDX) (ETHDYDX) hay Compound (COMP) Nên mua dYdX (ethDYDX) (ETHDYDX) hay Siacoin (SC) Nên mua dYdX (ethDYDX) (ETHDYDX) hay Echelon Prime (PRIME) Nên mua dYdX (ethDYDX) (ETHDYDX) hay Keep Network (KEEP) Nên mua dYdX (ethDYDX) (ETHDYDX) hay Numeraire (NMR) Nên mua dYdX (ethDYDX) (ETHDYDX) hay Gitcoin (GTC) Nên mua dYdX (ethDYDX) (ETHDYDX) hay Euler (EUL) Nên mua dYdX (ethDYDX) (ETHDYDX) hay Game.com (GTC) Nên mua Compound (COMP) hay Siacoin (SC) Nên mua Compound (COMP) hay Echelon Prime (PRIME) Nên mua Compound (COMP) hay Keep Network (KEEP) Nên mua Compound (COMP) hay Numeraire (NMR) Nên mua Compound (COMP) hay Gitcoin (GTC) Nên mua Compound (COMP) hay Euler (EUL) Nên mua Compound (COMP) hay Game.com (GTC) Nên mua Siacoin (SC) hay Echelon Prime (PRIME) Nên mua Siacoin (SC) hay Keep Network (KEEP) Nên mua Siacoin (SC) hay Numeraire (NMR) Nên mua Siacoin (SC) hay Gitcoin (GTC) Nên mua Siacoin (SC) hay Euler (EUL) Nên mua Siacoin (SC) hay Game.com (GTC) Nên mua Echelon Prime (PRIME) hay Keep Network (KEEP) Nên mua Echelon Prime (PRIME) hay Numeraire (NMR) Nên mua Echelon Prime (PRIME) hay Gitcoin (GTC) Nên mua Echelon Prime (PRIME) hay Euler (EUL) Nên mua Echelon Prime (PRIME) hay Game.com (GTC) Nên mua Keep Network (KEEP) hay Numeraire (NMR) Nên mua Keep Network (KEEP) hay Gitcoin (GTC) Nên mua Keep Network (KEEP) hay Euler (EUL) Nên mua Keep Network (KEEP) hay Game.com (GTC) Nên mua Numeraire (NMR) hay Gitcoin (GTC) Nên mua Numeraire (NMR) hay Euler (EUL) Nên mua Numeraire (NMR) hay Game.com (GTC) Nên mua Gitcoin (GTC) hay Euler (EUL) Nên mua Gitcoin (GTC) hay Game.com (GTC) Nên mua Euler (EUL) hay Game.com (GTC)
Loading…