Quỹ Đầu Tư Ledgerprime

Thông tin đáng để tham khảo

Danh mục coin mà quỹ Ledgerprime đã đầu tư

The Graph (GRT)

Vốn Hóa Thị Trường

1,454,979,920.33
$US

KL giao dịch trong 24

84,361,919.76
$US

KL giao dịch trong 24

84,361,919.76
$US

Flow (FLOW)

Vốn Hóa Thị Trường

1,185,713,941.43
$US

KL giao dịch trong 24

280,885,697.81
$US

KL giao dịch trong 24

280,885,697.81
$US

Rally (RLY)

Vốn Hóa Thị Trường

31,761,628.91
$US

KL giao dịch trong 24

919,626.65
$US

KL giao dịch trong 24

919,626.65
$US

Akropolis (AKRO)

Vốn Hóa Thị Trường

25,794,463.20
$US

KL giao dịch trong 24

5,727,029.03
$US

KL giao dịch trong 24

5,727,029.03
$US

PowerPool (CVP)

Vốn Hóa Thị Trường

10,675,670.98
$US

KL giao dịch trong 24

2,812,330.85
$US

KL giao dịch trong 24

2,812,330.85
$US

Rari Governance Token (RGT)

Vốn Hóa Thị Trường

8,270,733.95
$US

KL giao dịch trong 24

4,487.85
$US

KL giao dịch trong 24

4,487.85
$US

saffron.finance (SFI)

Vốn Hóa Thị Trường

2,144,739.60
$US

KL giao dịch trong 24

34,967.85
$US

KL giao dịch trong 24

34,967.85
$US

Edgeware (EDG)

Vốn Hóa Thị Trường

1,498,226.57
$US

KL giao dịch trong 24

390,866.22
$US

KL giao dịch trong 24

390,866.22
$US

PowerTrade Fuel (PTF)

Vốn Hóa Thị Trường

480,162.66
$US

KL giao dịch trong 24

68,909.12
$US

KL giao dịch trong 24

68,909.12
$US

HXRO (HXRO)

Vốn Hóa Thị Trường

0.00
$US

KL giao dịch trong 24

42,561.82
$US

KL giao dịch trong 24

42,561.82
$US

Bài viết so sánh giữa các đồng coin trong danh mục của quỹ đầu tư Ledgerprime

Nên mua The Graph (GRT) hay Flow (FLOW) Nên mua The Graph (GRT) hay Rally (RLY) Nên mua The Graph (GRT) hay Akropolis (AKRO) Nên mua The Graph (GRT) hay PowerPool (CVP) Nên mua The Graph (GRT) hay Rari Governance Token (RGT) Nên mua The Graph (GRT) hay saffron.finance (SFI) Nên mua The Graph (GRT) hay Edgeware (EDG) Nên mua The Graph (GRT) hay PowerTrade Fuel (PTF) Nên mua The Graph (GRT) hay HXRO (HXRO) Nên mua Flow (FLOW) hay Rally (RLY) Nên mua Flow (FLOW) hay Akropolis (AKRO) Nên mua Flow (FLOW) hay PowerPool (CVP) Nên mua Flow (FLOW) hay Rari Governance Token (RGT) Nên mua Flow (FLOW) hay saffron.finance (SFI) Nên mua Flow (FLOW) hay Edgeware (EDG) Nên mua Flow (FLOW) hay PowerTrade Fuel (PTF) Nên mua Flow (FLOW) hay HXRO (HXRO) Nên mua Rally (RLY) hay Akropolis (AKRO) Nên mua Rally (RLY) hay PowerPool (CVP) Nên mua Rally (RLY) hay Rari Governance Token (RGT) Nên mua Rally (RLY) hay saffron.finance (SFI) Nên mua Rally (RLY) hay Edgeware (EDG) Nên mua Rally (RLY) hay PowerTrade Fuel (PTF) Nên mua Rally (RLY) hay HXRO (HXRO) Nên mua Akropolis (AKRO) hay PowerPool (CVP) Nên mua Akropolis (AKRO) hay Rari Governance Token (RGT) Nên mua Akropolis (AKRO) hay saffron.finance (SFI) Nên mua Akropolis (AKRO) hay Edgeware (EDG) Nên mua Akropolis (AKRO) hay PowerTrade Fuel (PTF) Nên mua Akropolis (AKRO) hay HXRO (HXRO) Nên mua PowerPool (CVP) hay Rari Governance Token (RGT) Nên mua PowerPool (CVP) hay saffron.finance (SFI) Nên mua PowerPool (CVP) hay Edgeware (EDG) Nên mua PowerPool (CVP) hay PowerTrade Fuel (PTF) Nên mua PowerPool (CVP) hay HXRO (HXRO) Nên mua Rari Governance Token (RGT) hay saffron.finance (SFI) Nên mua Rari Governance Token (RGT) hay Edgeware (EDG) Nên mua Rari Governance Token (RGT) hay PowerTrade Fuel (PTF) Nên mua Rari Governance Token (RGT) hay HXRO (HXRO) Nên mua saffron.finance (SFI) hay Edgeware (EDG) Nên mua saffron.finance (SFI) hay PowerTrade Fuel (PTF) Nên mua saffron.finance (SFI) hay HXRO (HXRO) Nên mua Edgeware (EDG) hay PowerTrade Fuel (PTF) Nên mua Edgeware (EDG) hay HXRO (HXRO) Nên mua PowerTrade Fuel (PTF) hay HXRO (HXRO)
Loading…