Quỹ Đầu Tư Hashkey Capital

Thông tin đáng để tham khảo

Danh mục coin mà quỹ Hashkey Capital đã đầu tư

Ethereum (ETH)

Vốn Hóa Thị Trường

274,632,533,931.89
$US

KL giao dịch trong 24

14,095,391,685.99
$US

KL giao dịch trong 24

14,095,391,685.99
$US

Polkadot (DOT)

Vốn Hóa Thị Trường

7,226,334,621.16
$US

KL giao dịch trong 24

298,358,551.74
$US

KL giao dịch trong 24

298,358,551.74
$US

Cosmos (ATOM)

Vốn Hóa Thị Trường

3,731,903,475.54
$US

KL giao dịch trong 24

184,484,248.32
$US

KL giao dịch trong 24

184,484,248.32
$US

Stellar (XLM)

Vốn Hóa Thị Trường

3,435,590,913.67
$US

KL giao dịch trong 24

106,553,477.29
$US

KL giao dịch trong 24

106,553,477.29
$US

Internet Computer (ICP)

Vốn Hóa Thị Trường

2,288,842,480.46
$US

KL giao dịch trong 24

68,257,608.37
$US

KL giao dịch trong 24

68,257,608.37
$US

Filecoin (FIL)

Vốn Hóa Thị Trường

2,269,223,191.95
$US

KL giao dịch trong 24

186,385,492.57
$US

KL giao dịch trong 24

186,385,492.57
$US

Stacks (STX)

Vốn Hóa Thị Trường

1,649,893,780.21
$US

KL giao dịch trong 24

797,283,978.53
$US

KL giao dịch trong 24

797,283,978.53
$US

Terra Classic (LUNC)

Vốn Hóa Thị Trường

1,269,545,203.54
$US

KL giao dịch trong 24

712,878,760.33
$US

KL giao dịch trong 24

712,878,760.33
$US

Kava (KAVA)

Vốn Hóa Thị Trường

815,334,470.76
$US

KL giao dịch trong 24

26,516,003.31
$US

KL giao dịch trong 24

26,516,003.31
$US

Zcash (ZEC)

Vốn Hóa Thị Trường

513,163,614.41
$US

KL giao dịch trong 24

83,315,462.73
$US

KL giao dịch trong 24

83,315,462.73
$US

Casper (CSPR)

Vốn Hóa Thị Trường

512,989,195.78
$US

KL giao dịch trong 24

52,045,948.32
$US

KL giao dịch trong 24

52,045,948.32
$US

IoTeX (IOTX)

Vốn Hóa Thị Trường

377,681,187.14
$US

KL giao dịch trong 24

194,061,625.28
$US

KL giao dịch trong 24

194,061,625.28
$US

SKALE (SKL)

Vốn Hóa Thị Trường

220,454,537.40
$US

KL giao dịch trong 24

43,043,190.57
$US

KL giao dịch trong 24

43,043,190.57
$US

Harmony (ONE)

Vốn Hóa Thị Trường

202,118,275.91
$US

KL giao dịch trong 24

16,503,210.11
$US

KL giao dịch trong 24

16,503,210.11
$US

Nervos Network (CKB)

Vốn Hóa Thị Trường

149,347,047.69
$US

KL giao dịch trong 24

4,018,032.43
$US

KL giao dịch trong 24

4,018,032.43
$US

RSS3 (RSS3)

Vốn Hóa Thị Trường

66,507,212.19
$US

KL giao dịch trong 24

5,803,715.04
$US

KL giao dịch trong 24

5,803,715.04
$US

Edgeware (EDG)

Vốn Hóa Thị Trường

1,498,226.57
$US

KL giao dịch trong 24

390,866.22
$US

KL giao dịch trong 24

390,866.22
$US

Ripio Credit Network (RCN)

Vốn Hóa Thị Trường

0.00
$US

KL giao dịch trong 24

22,054.55
$US

KL giao dịch trong 24

22,054.55
$US

Bài viết so sánh giữa các đồng coin trong danh mục của quỹ đầu tư Hashkey Capital

Nên mua Ethereum (ETH) hay Polkadot (DOT) Nên mua Ethereum (ETH) hay Cosmos (ATOM) Nên mua Ethereum (ETH) hay Stellar (XLM) Nên mua Ethereum (ETH) hay Internet Computer (ICP) Nên mua Ethereum (ETH) hay Filecoin (FIL) Nên mua Ethereum (ETH) hay Stacks (STX) Nên mua Ethereum (ETH) hay Terra Classic (LUNC) Nên mua Ethereum (ETH) hay Kava (KAVA) Nên mua Ethereum (ETH) hay Zcash (ZEC) Nên mua Ethereum (ETH) hay Casper (CSPR) Nên mua Ethereum (ETH) hay IoTeX (IOTX) Nên mua Ethereum (ETH) hay SKALE (SKL) Nên mua Ethereum (ETH) hay Harmony (ONE) Nên mua Ethereum (ETH) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Ethereum (ETH) hay RSS3 (RSS3) Nên mua Ethereum (ETH) hay Edgeware (EDG) Nên mua Ethereum (ETH) hay Ripio Credit Network (RCN) Nên mua Polkadot (DOT) hay Cosmos (ATOM) Nên mua Polkadot (DOT) hay Stellar (XLM) Nên mua Polkadot (DOT) hay Internet Computer (ICP) Nên mua Polkadot (DOT) hay Filecoin (FIL) Nên mua Polkadot (DOT) hay Stacks (STX) Nên mua Polkadot (DOT) hay Terra Classic (LUNC) Nên mua Polkadot (DOT) hay Kava (KAVA) Nên mua Polkadot (DOT) hay Zcash (ZEC) Nên mua Polkadot (DOT) hay Casper (CSPR) Nên mua Polkadot (DOT) hay IoTeX (IOTX) Nên mua Polkadot (DOT) hay SKALE (SKL) Nên mua Polkadot (DOT) hay Harmony (ONE) Nên mua Polkadot (DOT) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Polkadot (DOT) hay RSS3 (RSS3) Nên mua Polkadot (DOT) hay Edgeware (EDG) Nên mua Polkadot (DOT) hay Ripio Credit Network (RCN) Nên mua Cosmos (ATOM) hay Stellar (XLM) Nên mua Cosmos (ATOM) hay Internet Computer (ICP) Nên mua Cosmos (ATOM) hay Filecoin (FIL) Nên mua Cosmos (ATOM) hay Stacks (STX) Nên mua Cosmos (ATOM) hay Terra Classic (LUNC) Nên mua Cosmos (ATOM) hay Kava (KAVA) Nên mua Cosmos (ATOM) hay Zcash (ZEC) Nên mua Cosmos (ATOM) hay Casper (CSPR) Nên mua Cosmos (ATOM) hay IoTeX (IOTX) Nên mua Cosmos (ATOM) hay SKALE (SKL) Nên mua Cosmos (ATOM) hay Harmony (ONE) Nên mua Cosmos (ATOM) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Cosmos (ATOM) hay RSS3 (RSS3) Nên mua Cosmos (ATOM) hay Edgeware (EDG) Nên mua Cosmos (ATOM) hay Ripio Credit Network (RCN) Nên mua Stellar (XLM) hay Internet Computer (ICP) Nên mua Stellar (XLM) hay Filecoin (FIL) Nên mua Stellar (XLM) hay Stacks (STX) Nên mua Stellar (XLM) hay Terra Classic (LUNC) Nên mua Stellar (XLM) hay Kava (KAVA) Nên mua Stellar (XLM) hay Zcash (ZEC) Nên mua Stellar (XLM) hay Casper (CSPR) Nên mua Stellar (XLM) hay IoTeX (IOTX) Nên mua Stellar (XLM) hay SKALE (SKL) Nên mua Stellar (XLM) hay Harmony (ONE) Nên mua Stellar (XLM) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Stellar (XLM) hay RSS3 (RSS3) Nên mua Stellar (XLM) hay Edgeware (EDG) Nên mua Stellar (XLM) hay Ripio Credit Network (RCN) Nên mua Internet Computer (ICP) hay Filecoin (FIL) Nên mua Internet Computer (ICP) hay Stacks (STX) Nên mua Internet Computer (ICP) hay Terra Classic (LUNC) Nên mua Internet Computer (ICP) hay Kava (KAVA) Nên mua Internet Computer (ICP) hay Zcash (ZEC) Nên mua Internet Computer (ICP) hay Casper (CSPR) Nên mua Internet Computer (ICP) hay IoTeX (IOTX) Nên mua Internet Computer (ICP) hay SKALE (SKL) Nên mua Internet Computer (ICP) hay Harmony (ONE) Nên mua Internet Computer (ICP) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Internet Computer (ICP) hay RSS3 (RSS3) Nên mua Internet Computer (ICP) hay Edgeware (EDG) Nên mua Internet Computer (ICP) hay Ripio Credit Network (RCN) Nên mua Filecoin (FIL) hay Stacks (STX) Nên mua Filecoin (FIL) hay Terra Classic (LUNC) Nên mua Filecoin (FIL) hay Kava (KAVA) Nên mua Filecoin (FIL) hay Zcash (ZEC) Nên mua Filecoin (FIL) hay Casper (CSPR) Nên mua Filecoin (FIL) hay IoTeX (IOTX) Nên mua Filecoin (FIL) hay SKALE (SKL) Nên mua Filecoin (FIL) hay Harmony (ONE) Nên mua Filecoin (FIL) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Filecoin (FIL) hay RSS3 (RSS3) Nên mua Filecoin (FIL) hay Edgeware (EDG) Nên mua Filecoin (FIL) hay Ripio Credit Network (RCN) Nên mua Stacks (STX) hay Terra Classic (LUNC) Nên mua Stacks (STX) hay Kava (KAVA) Nên mua Stacks (STX) hay Zcash (ZEC) Nên mua Stacks (STX) hay Casper (CSPR) Nên mua Stacks (STX) hay IoTeX (IOTX) Nên mua Stacks (STX) hay SKALE (SKL) Nên mua Stacks (STX) hay Harmony (ONE) Nên mua Stacks (STX) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Stacks (STX) hay RSS3 (RSS3) Nên mua Stacks (STX) hay Edgeware (EDG) Nên mua Stacks (STX) hay Ripio Credit Network (RCN) Nên mua Terra Classic (LUNC) hay Kava (KAVA) Nên mua Terra Classic (LUNC) hay Zcash (ZEC) Nên mua Terra Classic (LUNC) hay Casper (CSPR) Nên mua Terra Classic (LUNC) hay IoTeX (IOTX) Nên mua Terra Classic (LUNC) hay SKALE (SKL) Nên mua Terra Classic (LUNC) hay Harmony (ONE) Nên mua Terra Classic (LUNC) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Terra Classic (LUNC) hay RSS3 (RSS3) Nên mua Terra Classic (LUNC) hay Edgeware (EDG) Nên mua Terra Classic (LUNC) hay Ripio Credit Network (RCN) Nên mua Kava (KAVA) hay Zcash (ZEC) Nên mua Kava (KAVA) hay Casper (CSPR) Nên mua Kava (KAVA) hay IoTeX (IOTX) Nên mua Kava (KAVA) hay SKALE (SKL) Nên mua Kava (KAVA) hay Harmony (ONE) Nên mua Kava (KAVA) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Kava (KAVA) hay RSS3 (RSS3) Nên mua Kava (KAVA) hay Edgeware (EDG) Nên mua Kava (KAVA) hay Ripio Credit Network (RCN) Nên mua Zcash (ZEC) hay Casper (CSPR) Nên mua Zcash (ZEC) hay IoTeX (IOTX) Nên mua Zcash (ZEC) hay SKALE (SKL) Nên mua Zcash (ZEC) hay Harmony (ONE) Nên mua Zcash (ZEC) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Zcash (ZEC) hay RSS3 (RSS3) Nên mua Zcash (ZEC) hay Edgeware (EDG) Nên mua Zcash (ZEC) hay Ripio Credit Network (RCN) Nên mua Casper (CSPR) hay IoTeX (IOTX) Nên mua Casper (CSPR) hay SKALE (SKL) Nên mua Casper (CSPR) hay Harmony (ONE) Nên mua Casper (CSPR) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Casper (CSPR) hay RSS3 (RSS3) Nên mua Casper (CSPR) hay Edgeware (EDG) Nên mua Casper (CSPR) hay Ripio Credit Network (RCN) Nên mua IoTeX (IOTX) hay SKALE (SKL) Nên mua IoTeX (IOTX) hay Harmony (ONE) Nên mua IoTeX (IOTX) hay Nervos Network (CKB) Nên mua IoTeX (IOTX) hay RSS3 (RSS3) Nên mua IoTeX (IOTX) hay Edgeware (EDG) Nên mua IoTeX (IOTX) hay Ripio Credit Network (RCN) Nên mua SKALE (SKL) hay Harmony (ONE) Nên mua SKALE (SKL) hay Nervos Network (CKB) Nên mua SKALE (SKL) hay RSS3 (RSS3) Nên mua SKALE (SKL) hay Edgeware (EDG) Nên mua SKALE (SKL) hay Ripio Credit Network (RCN) Nên mua Harmony (ONE) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Harmony (ONE) hay RSS3 (RSS3) Nên mua Harmony (ONE) hay Edgeware (EDG) Nên mua Harmony (ONE) hay Ripio Credit Network (RCN) Nên mua Nervos Network (CKB) hay RSS3 (RSS3) Nên mua Nervos Network (CKB) hay Edgeware (EDG) Nên mua Nervos Network (CKB) hay Ripio Credit Network (RCN) Nên mua RSS3 (RSS3) hay Edgeware (EDG) Nên mua RSS3 (RSS3) hay Ripio Credit Network (RCN) Nên mua Edgeware (EDG) hay Ripio Credit Network (RCN)
Loading…