Quỹ Đầu Tư Galaxy Digital

Thông tin đáng để tham khảo

Danh mục coin mà quỹ Galaxy Digital đã đầu tư

Bitcoin (BTC)

Vốn Hóa Thị Trường

856,539,168,806.84
$US

KL giao dịch trong 24

34,112,531,146.52
$US

KL giao dịch trong 24

34,112,531,146.52
$US

XRP (XRP)

Vốn Hóa Thị Trường

33,591,371,674.95
$US

KL giao dịch trong 24

1,406,966,434.70
$US

KL giao dịch trong 24

1,406,966,434.70
$US

Monero (XMR)

Vốn Hóa Thị Trường

3,132,889,185.03
$US

KL giao dịch trong 24

100,720,675.38
$US

KL giao dịch trong 24

100,720,675.38
$US

EOS (EOS)

Vốn Hóa Thị Trường

819,284,245.57
$US

KL giao dịch trong 24

154,675,171.75
$US

KL giao dịch trong 24

154,675,171.75
$US

Axelar (AXL)

Vốn Hóa Thị Trường

307,849,567.29
$US

KL giao dịch trong 24

21,165,646.99
$US

KL giao dịch trong 24

21,165,646.99
$US

WAX (WAXP)

Vốn Hóa Thị Trường

225,289,223.63
$US

KL giao dịch trong 24

31,188,907.16
$US

KL giao dịch trong 24

31,188,907.16
$US

SKALE (SKL)

Vốn Hóa Thị Trường

220,454,537.40
$US

KL giao dịch trong 24

43,043,190.57
$US

KL giao dịch trong 24

43,043,190.57
$US

Hashflow (HFT)

Vốn Hóa Thị Trường

85,614,345.16
$US

KL giao dịch trong 24

38,849,319.88
$US

KL giao dịch trong 24

38,849,319.88
$US

Artificial Liquid Intelligence (ALI)

Vốn Hóa Thị Trường

82,114,498.69
$US

KL giao dịch trong 24

742,294.93
$US

KL giao dịch trong 24

742,294.93
$US

Kin (KIN)

Vốn Hóa Thị Trường

60,973,562.19
$US

KL giao dịch trong 24

540,809.66
$US

KL giao dịch trong 24

540,809.66
$US

Gari Network (GARI)

Vốn Hóa Thị Trường

9,207,821.11
$US

KL giao dịch trong 24

1,516,641.19
$US

KL giao dịch trong 24

1,516,641.19
$US

Bài viết so sánh giữa các đồng coin trong danh mục của quỹ đầu tư Galaxy Digital

Nên mua Bitcoin (BTC) hay XRP (XRP) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Monero (XMR) Nên mua Bitcoin (BTC) hay EOS (EOS) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Axelar (AXL) Nên mua Bitcoin (BTC) hay WAX (WAXP) Nên mua Bitcoin (BTC) hay SKALE (SKL) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Hashflow (HFT) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Artificial Liquid Intelligence (ALI) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Kin (KIN) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Gari Network (GARI) Nên mua XRP (XRP) hay Monero (XMR) Nên mua XRP (XRP) hay EOS (EOS) Nên mua XRP (XRP) hay Axelar (AXL) Nên mua XRP (XRP) hay WAX (WAXP) Nên mua XRP (XRP) hay SKALE (SKL) Nên mua XRP (XRP) hay Hashflow (HFT) Nên mua XRP (XRP) hay Artificial Liquid Intelligence (ALI) Nên mua XRP (XRP) hay Kin (KIN) Nên mua XRP (XRP) hay Gari Network (GARI) Nên mua Monero (XMR) hay EOS (EOS) Nên mua Monero (XMR) hay Axelar (AXL) Nên mua Monero (XMR) hay WAX (WAXP) Nên mua Monero (XMR) hay SKALE (SKL) Nên mua Monero (XMR) hay Hashflow (HFT) Nên mua Monero (XMR) hay Artificial Liquid Intelligence (ALI) Nên mua Monero (XMR) hay Kin (KIN) Nên mua Monero (XMR) hay Gari Network (GARI) Nên mua EOS (EOS) hay Axelar (AXL) Nên mua EOS (EOS) hay WAX (WAXP) Nên mua EOS (EOS) hay SKALE (SKL) Nên mua EOS (EOS) hay Hashflow (HFT) Nên mua EOS (EOS) hay Artificial Liquid Intelligence (ALI) Nên mua EOS (EOS) hay Kin (KIN) Nên mua EOS (EOS) hay Gari Network (GARI) Nên mua Axelar (AXL) hay WAX (WAXP) Nên mua Axelar (AXL) hay SKALE (SKL) Nên mua Axelar (AXL) hay Hashflow (HFT) Nên mua Axelar (AXL) hay Artificial Liquid Intelligence (ALI) Nên mua Axelar (AXL) hay Kin (KIN) Nên mua Axelar (AXL) hay Gari Network (GARI) Nên mua WAX (WAXP) hay SKALE (SKL) Nên mua WAX (WAXP) hay Hashflow (HFT) Nên mua WAX (WAXP) hay Artificial Liquid Intelligence (ALI) Nên mua WAX (WAXP) hay Kin (KIN) Nên mua WAX (WAXP) hay Gari Network (GARI) Nên mua SKALE (SKL) hay Hashflow (HFT) Nên mua SKALE (SKL) hay Artificial Liquid Intelligence (ALI) Nên mua SKALE (SKL) hay Kin (KIN) Nên mua SKALE (SKL) hay Gari Network (GARI) Nên mua Hashflow (HFT) hay Artificial Liquid Intelligence (ALI) Nên mua Hashflow (HFT) hay Kin (KIN) Nên mua Hashflow (HFT) hay Gari Network (GARI) Nên mua Artificial Liquid Intelligence (ALI) hay Kin (KIN) Nên mua Artificial Liquid Intelligence (ALI) hay Gari Network (GARI) Nên mua Kin (KIN) hay Gari Network (GARI)
Loading…