Quỹ Đầu Tư Framework Ventures

Thông tin đáng để tham khảo

Danh mục coin mà quỹ Framework Ventures đã đầu tư

Bitcoin (BTC)

Vốn Hóa Thị Trường

856,539,168,806.84
$US

KL giao dịch trong 24

34,112,531,146.52
$US

KL giao dịch trong 24

34,112,531,146.52
$US

Ethereum (ETH)

Vốn Hóa Thị Trường

274,632,533,931.89
$US

KL giao dịch trong 24

14,095,391,685.99
$US

KL giao dịch trong 24

14,095,391,685.99
$US

Chainlink (LINK)

Vốn Hóa Thị Trường

8,790,152,133.75
$US

KL giao dịch trong 24

608,302,234.57
$US

KL giao dịch trong 24

608,302,234.57
$US

The Graph (GRT)

Vốn Hóa Thị Trường

1,454,979,920.33
$US

KL giao dịch trong 24

84,361,919.76
$US

KL giao dịch trong 24

84,361,919.76
$US

Aave (AAVE)

Vốn Hóa Thị Trường

1,444,020,748.46
$US

KL giao dịch trong 24

140,429,290.53
$US

KL giao dịch trong 24

140,429,290.53
$US

Synthetix (SNX)

Vốn Hóa Thị Trường

1,101,207,000.95
$US

KL giao dịch trong 24

68,365,788.18
$US

KL giao dịch trong 24

68,365,788.18
$US

Kava (KAVA)

Vốn Hóa Thị Trường

815,334,470.76
$US

KL giao dịch trong 24

26,516,003.31
$US

KL giao dịch trong 24

26,516,003.31
$US

Curve DAO Token (CRV)

Vốn Hóa Thị Trường

565,718,446.28
$US

KL giao dịch trong 24

71,887,296.50
$US

KL giao dịch trong 24

71,887,296.50
$US

yearn.finance (YFI)

Vốn Hóa Thị Trường

287,042,362.99
$US

KL giao dịch trong 24

149,291,713.52
$US

KL giao dịch trong 24

149,291,713.52
$US

Tellor (TRB)

Vốn Hóa Thị Trường

198,061,620.36
$US

KL giao dịch trong 24

21,700,757.37
$US

KL giao dịch trong 24

21,700,757.37
$US

DODO (DODO)

Vốn Hóa Thị Trường

98,865,753.25
$US

KL giao dịch trong 24

59,151,546.50
$US

KL giao dịch trong 24

59,151,546.50
$US

dHedge DAO (DHT)

Vốn Hóa Thị Trường

4,099,740.09
$US

KL giao dịch trong 24

7,619.93
$US

KL giao dịch trong 24

7,619.93
$US

Edgeware (EDG)

Vốn Hóa Thị Trường

1,498,226.57
$US

KL giao dịch trong 24

390,866.22
$US

KL giao dịch trong 24

390,866.22
$US

PowerTrade Fuel (PTF)

Vốn Hóa Thị Trường

480,162.66
$US

KL giao dịch trong 24

68,909.12
$US

KL giao dịch trong 24

68,909.12
$US

Fractal (FCL)

Vốn Hóa Thị Trường

261,373.86
$US

KL giao dịch trong 24

9,191.26
$US

KL giao dịch trong 24

9,191.26
$US

Chainflip (FLIP)

Vốn Hóa Thị Trường

0.00
$US

KL giao dịch trong 24

20,366,622.79
$US

KL giao dịch trong 24

20,366,622.79
$US

Bài viết so sánh giữa các đồng coin trong danh mục của quỹ đầu tư Framework Ventures

Nên mua Bitcoin (BTC) hay Ethereum (ETH) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Chainlink (LINK) Nên mua Bitcoin (BTC) hay The Graph (GRT) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Aave (AAVE) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Synthetix (SNX) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Kava (KAVA) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Curve DAO Token (CRV) Nên mua Bitcoin (BTC) hay yearn.finance (YFI) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Tellor (TRB) Nên mua Bitcoin (BTC) hay DODO (DODO) Nên mua Bitcoin (BTC) hay dHedge DAO (DHT) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Edgeware (EDG) Nên mua Bitcoin (BTC) hay PowerTrade Fuel (PTF) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Fractal (FCL) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Chainflip (FLIP) Nên mua Ethereum (ETH) hay Chainlink (LINK) Nên mua Ethereum (ETH) hay The Graph (GRT) Nên mua Ethereum (ETH) hay Aave (AAVE) Nên mua Ethereum (ETH) hay Synthetix (SNX) Nên mua Ethereum (ETH) hay Kava (KAVA) Nên mua Ethereum (ETH) hay Curve DAO Token (CRV) Nên mua Ethereum (ETH) hay yearn.finance (YFI) Nên mua Ethereum (ETH) hay Tellor (TRB) Nên mua Ethereum (ETH) hay DODO (DODO) Nên mua Ethereum (ETH) hay dHedge DAO (DHT) Nên mua Ethereum (ETH) hay Edgeware (EDG) Nên mua Ethereum (ETH) hay PowerTrade Fuel (PTF) Nên mua Ethereum (ETH) hay Fractal (FCL) Nên mua Ethereum (ETH) hay Chainflip (FLIP) Nên mua Chainlink (LINK) hay The Graph (GRT) Nên mua Chainlink (LINK) hay Aave (AAVE) Nên mua Chainlink (LINK) hay Synthetix (SNX) Nên mua Chainlink (LINK) hay Kava (KAVA) Nên mua Chainlink (LINK) hay Curve DAO Token (CRV) Nên mua Chainlink (LINK) hay yearn.finance (YFI) Nên mua Chainlink (LINK) hay Tellor (TRB) Nên mua Chainlink (LINK) hay DODO (DODO) Nên mua Chainlink (LINK) hay dHedge DAO (DHT) Nên mua Chainlink (LINK) hay Edgeware (EDG) Nên mua Chainlink (LINK) hay PowerTrade Fuel (PTF) Nên mua Chainlink (LINK) hay Fractal (FCL) Nên mua Chainlink (LINK) hay Chainflip (FLIP) Nên mua The Graph (GRT) hay Aave (AAVE) Nên mua The Graph (GRT) hay Synthetix (SNX) Nên mua The Graph (GRT) hay Kava (KAVA) Nên mua The Graph (GRT) hay Curve DAO Token (CRV) Nên mua The Graph (GRT) hay yearn.finance (YFI) Nên mua The Graph (GRT) hay Tellor (TRB) Nên mua The Graph (GRT) hay DODO (DODO) Nên mua The Graph (GRT) hay dHedge DAO (DHT) Nên mua The Graph (GRT) hay Edgeware (EDG) Nên mua The Graph (GRT) hay PowerTrade Fuel (PTF) Nên mua The Graph (GRT) hay Fractal (FCL) Nên mua The Graph (GRT) hay Chainflip (FLIP) Nên mua Aave (AAVE) hay Synthetix (SNX) Nên mua Aave (AAVE) hay Kava (KAVA) Nên mua Aave (AAVE) hay Curve DAO Token (CRV) Nên mua Aave (AAVE) hay yearn.finance (YFI) Nên mua Aave (AAVE) hay Tellor (TRB) Nên mua Aave (AAVE) hay DODO (DODO) Nên mua Aave (AAVE) hay dHedge DAO (DHT) Nên mua Aave (AAVE) hay Edgeware (EDG) Nên mua Aave (AAVE) hay PowerTrade Fuel (PTF) Nên mua Aave (AAVE) hay Fractal (FCL) Nên mua Aave (AAVE) hay Chainflip (FLIP) Nên mua Synthetix (SNX) hay Kava (KAVA) Nên mua Synthetix (SNX) hay Curve DAO Token (CRV) Nên mua Synthetix (SNX) hay yearn.finance (YFI) Nên mua Synthetix (SNX) hay Tellor (TRB) Nên mua Synthetix (SNX) hay DODO (DODO) Nên mua Synthetix (SNX) hay dHedge DAO (DHT) Nên mua Synthetix (SNX) hay Edgeware (EDG) Nên mua Synthetix (SNX) hay PowerTrade Fuel (PTF) Nên mua Synthetix (SNX) hay Fractal (FCL) Nên mua Synthetix (SNX) hay Chainflip (FLIP) Nên mua Kava (KAVA) hay Curve DAO Token (CRV) Nên mua Kava (KAVA) hay yearn.finance (YFI) Nên mua Kava (KAVA) hay Tellor (TRB) Nên mua Kava (KAVA) hay DODO (DODO) Nên mua Kava (KAVA) hay dHedge DAO (DHT) Nên mua Kava (KAVA) hay Edgeware (EDG) Nên mua Kava (KAVA) hay PowerTrade Fuel (PTF) Nên mua Kava (KAVA) hay Fractal (FCL) Nên mua Kava (KAVA) hay Chainflip (FLIP) Nên mua Curve DAO Token (CRV) hay yearn.finance (YFI) Nên mua Curve DAO Token (CRV) hay Tellor (TRB) Nên mua Curve DAO Token (CRV) hay DODO (DODO) Nên mua Curve DAO Token (CRV) hay dHedge DAO (DHT) Nên mua Curve DAO Token (CRV) hay Edgeware (EDG) Nên mua Curve DAO Token (CRV) hay PowerTrade Fuel (PTF) Nên mua Curve DAO Token (CRV) hay Fractal (FCL) Nên mua Curve DAO Token (CRV) hay Chainflip (FLIP) Nên mua yearn.finance (YFI) hay Tellor (TRB) Nên mua yearn.finance (YFI) hay DODO (DODO) Nên mua yearn.finance (YFI) hay dHedge DAO (DHT) Nên mua yearn.finance (YFI) hay Edgeware (EDG) Nên mua yearn.finance (YFI) hay PowerTrade Fuel (PTF) Nên mua yearn.finance (YFI) hay Fractal (FCL) Nên mua yearn.finance (YFI) hay Chainflip (FLIP) Nên mua Tellor (TRB) hay DODO (DODO) Nên mua Tellor (TRB) hay dHedge DAO (DHT) Nên mua Tellor (TRB) hay Edgeware (EDG) Nên mua Tellor (TRB) hay PowerTrade Fuel (PTF) Nên mua Tellor (TRB) hay Fractal (FCL) Nên mua Tellor (TRB) hay Chainflip (FLIP) Nên mua DODO (DODO) hay dHedge DAO (DHT) Nên mua DODO (DODO) hay Edgeware (EDG) Nên mua DODO (DODO) hay PowerTrade Fuel (PTF) Nên mua DODO (DODO) hay Fractal (FCL) Nên mua DODO (DODO) hay Chainflip (FLIP) Nên mua dHedge DAO (DHT) hay Edgeware (EDG) Nên mua dHedge DAO (DHT) hay PowerTrade Fuel (PTF) Nên mua dHedge DAO (DHT) hay Fractal (FCL) Nên mua dHedge DAO (DHT) hay Chainflip (FLIP) Nên mua Edgeware (EDG) hay PowerTrade Fuel (PTF) Nên mua Edgeware (EDG) hay Fractal (FCL) Nên mua Edgeware (EDG) hay Chainflip (FLIP) Nên mua PowerTrade Fuel (PTF) hay Fractal (FCL) Nên mua PowerTrade Fuel (PTF) hay Chainflip (FLIP) Nên mua Fractal (FCL) hay Chainflip (FLIP)
Loading…