Quỹ Đầu Tư Fenbushi Capital

Thông tin đáng để tham khảo

Danh mục coin mà quỹ Fenbushi Capital đã đầu tư

Polkadot (DOT)

Vốn Hóa Thị Trường

7,226,334,621.16
$US

KL giao dịch trong 24

298,358,551.74
$US

KL giao dịch trong 24

298,358,551.74
$US

Internet Computer (ICP)

Vốn Hóa Thị Trường

2,288,842,480.46
$US

KL giao dịch trong 24

68,257,608.37
$US

KL giao dịch trong 24

68,257,608.37
$US

VeChain (VET)

Vốn Hóa Thị Trường

1,815,727,317.00
$US

KL giao dịch trong 24

57,524,672.84
$US

KL giao dịch trong 24

57,524,672.84
$US

EOS (EOS)

Vốn Hóa Thị Trường

819,284,245.57
$US

KL giao dịch trong 24

154,675,171.75
$US

KL giao dịch trong 24

154,675,171.75
$US

Zcash (ZEC)

Vốn Hóa Thị Trường

513,163,614.41
$US

KL giao dịch trong 24

83,315,462.73
$US

KL giao dịch trong 24

83,315,462.73
$US

Siacoin (SC)

Vốn Hóa Thị Trường

360,139,617.17
$US

KL giao dịch trong 24

75,126,216.97
$US

KL giao dịch trong 24

75,126,216.97
$US

Biconomy (BICO)

Vốn Hóa Thị Trường

220,052,623.57
$US

KL giao dịch trong 24

11,252,377.82
$US

KL giao dịch trong 24

11,252,377.82
$US

TenX (PAY)

Vốn Hóa Thị Trường

1,885,654.08
$US

KL giao dịch trong 24

35,424.98
$US

KL giao dịch trong 24

35,424.98
$US

Connext Network (NEXT)

Vốn Hóa Thị Trường

0.00
$US

KL giao dịch trong 24

17,848,055.42
$US

KL giao dịch trong 24

17,848,055.42
$US

BitDAO (BIT)

Vốn Hóa Thị Trường

0.00
$US

KL giao dịch trong 24

9,822,345.62
$US

KL giao dịch trong 24

9,822,345.62
$US

BlockchainSpace (GUILD)

Vốn Hóa Thị Trường

0.00
$US

KL giao dịch trong 24

100,094.92
$US

KL giao dịch trong 24

100,094.92
$US

Ripio Credit Network (RCN)

Vốn Hóa Thị Trường

0.00
$US

KL giao dịch trong 24

22,054.55
$US

KL giao dịch trong 24

22,054.55
$US

Bài viết so sánh giữa các đồng coin trong danh mục của quỹ đầu tư Fenbushi Capital

Nên mua Polkadot (DOT) hay Internet Computer (ICP) Nên mua Polkadot (DOT) hay VeChain (VET) Nên mua Polkadot (DOT) hay EOS (EOS) Nên mua Polkadot (DOT) hay Zcash (ZEC) Nên mua Polkadot (DOT) hay Siacoin (SC) Nên mua Polkadot (DOT) hay Biconomy (BICO) Nên mua Polkadot (DOT) hay TenX (PAY) Nên mua Polkadot (DOT) hay Connext Network (NEXT) Nên mua Polkadot (DOT) hay BitDAO (BIT) Nên mua Polkadot (DOT) hay BlockchainSpace (GUILD) Nên mua Polkadot (DOT) hay Ripio Credit Network (RCN) Nên mua Internet Computer (ICP) hay VeChain (VET) Nên mua Internet Computer (ICP) hay EOS (EOS) Nên mua Internet Computer (ICP) hay Zcash (ZEC) Nên mua Internet Computer (ICP) hay Siacoin (SC) Nên mua Internet Computer (ICP) hay Biconomy (BICO) Nên mua Internet Computer (ICP) hay TenX (PAY) Nên mua Internet Computer (ICP) hay Connext Network (NEXT) Nên mua Internet Computer (ICP) hay BitDAO (BIT) Nên mua Internet Computer (ICP) hay BlockchainSpace (GUILD) Nên mua Internet Computer (ICP) hay Ripio Credit Network (RCN) Nên mua VeChain (VET) hay EOS (EOS) Nên mua VeChain (VET) hay Zcash (ZEC) Nên mua VeChain (VET) hay Siacoin (SC) Nên mua VeChain (VET) hay Biconomy (BICO) Nên mua VeChain (VET) hay TenX (PAY) Nên mua VeChain (VET) hay Connext Network (NEXT) Nên mua VeChain (VET) hay BitDAO (BIT) Nên mua VeChain (VET) hay BlockchainSpace (GUILD) Nên mua VeChain (VET) hay Ripio Credit Network (RCN) Nên mua EOS (EOS) hay Zcash (ZEC) Nên mua EOS (EOS) hay Siacoin (SC) Nên mua EOS (EOS) hay Biconomy (BICO) Nên mua EOS (EOS) hay TenX (PAY) Nên mua EOS (EOS) hay Connext Network (NEXT) Nên mua EOS (EOS) hay BitDAO (BIT) Nên mua EOS (EOS) hay BlockchainSpace (GUILD) Nên mua EOS (EOS) hay Ripio Credit Network (RCN) Nên mua Zcash (ZEC) hay Siacoin (SC) Nên mua Zcash (ZEC) hay Biconomy (BICO) Nên mua Zcash (ZEC) hay TenX (PAY) Nên mua Zcash (ZEC) hay Connext Network (NEXT) Nên mua Zcash (ZEC) hay BitDAO (BIT) Nên mua Zcash (ZEC) hay BlockchainSpace (GUILD) Nên mua Zcash (ZEC) hay Ripio Credit Network (RCN) Nên mua Siacoin (SC) hay Biconomy (BICO) Nên mua Siacoin (SC) hay TenX (PAY) Nên mua Siacoin (SC) hay Connext Network (NEXT) Nên mua Siacoin (SC) hay BitDAO (BIT) Nên mua Siacoin (SC) hay BlockchainSpace (GUILD) Nên mua Siacoin (SC) hay Ripio Credit Network (RCN) Nên mua Biconomy (BICO) hay TenX (PAY) Nên mua Biconomy (BICO) hay Connext Network (NEXT) Nên mua Biconomy (BICO) hay BitDAO (BIT) Nên mua Biconomy (BICO) hay BlockchainSpace (GUILD) Nên mua Biconomy (BICO) hay Ripio Credit Network (RCN) Nên mua TenX (PAY) hay Connext Network (NEXT) Nên mua TenX (PAY) hay BitDAO (BIT) Nên mua TenX (PAY) hay BlockchainSpace (GUILD) Nên mua TenX (PAY) hay Ripio Credit Network (RCN) Nên mua Connext Network (NEXT) hay BitDAO (BIT) Nên mua Connext Network (NEXT) hay BlockchainSpace (GUILD) Nên mua Connext Network (NEXT) hay Ripio Credit Network (RCN) Nên mua BitDAO (BIT) hay BlockchainSpace (GUILD) Nên mua BitDAO (BIT) hay Ripio Credit Network (RCN) Nên mua BlockchainSpace (GUILD) hay Ripio Credit Network (RCN)
Loading…