Quỹ Đầu Tư Fabric Ventures

Thông tin đáng để tham khảo

Danh mục coin mà quỹ Fabric Ventures đã đầu tư

Bitcoin (BTC)

Vốn Hóa Thị Trường

856,539,168,806.84
$US

KL giao dịch trong 24

34,112,531,146.52
$US

KL giao dịch trong 24

34,112,531,146.52
$US

Ethereum (ETH)

Vốn Hóa Thị Trường

274,632,533,931.89
$US

KL giao dịch trong 24

14,095,391,685.99
$US

KL giao dịch trong 24

14,095,391,685.99
$US

Polkadot (DOT)

Vốn Hóa Thị Trường

7,226,334,621.16
$US

KL giao dịch trong 24

298,358,551.74
$US

KL giao dịch trong 24

298,358,551.74
$US

NEAR Protocol (NEAR)

Vốn Hóa Thị Trường

2,289,573,359.27
$US

KL giao dịch trong 24

277,779,407.42
$US

KL giao dịch trong 24

277,779,407.42
$US

Stacks (STX)

Vốn Hóa Thị Trường

1,649,893,780.21
$US

KL giao dịch trong 24

797,283,978.53
$US

KL giao dịch trong 24

797,283,978.53
$US

The Graph (GRT)

Vốn Hóa Thị Trường

1,454,979,920.33
$US

KL giao dịch trong 24

84,361,919.76
$US

KL giao dịch trong 24

84,361,919.76
$US

Decentraland (MANA)

Vốn Hóa Thị Trường

889,550,576.19
$US

KL giao dịch trong 24

146,104,108.60
$US

KL giao dịch trong 24

146,104,108.60
$US

1inch Network (1INCH)

Vốn Hóa Thị Trường

403,338,264.79
$US

KL giao dịch trong 24

51,642,895.99
$US

KL giao dịch trong 24

51,642,895.99
$US

0x Protocol (ZRX)

Vốn Hóa Thị Trường

356,723,869.74
$US

KL giao dịch trong 24

67,885,130.47
$US

KL giao dịch trong 24

67,885,130.47
$US

Ocean Protocol (OCEAN)

Vốn Hóa Thị Trường

304,455,567.25
$US

KL giao dịch trong 24

47,657,961.19
$US

KL giao dịch trong 24

47,657,961.19
$US

Status (SNT)

Vốn Hóa Thị Trường

173,567,340.80
$US

KL giao dịch trong 24

12,960,703.19
$US

KL giao dịch trong 24

12,960,703.19
$US

Keep Network (KEEP)

Vốn Hóa Thị Trường

124,597,433.59
$US

KL giao dịch trong 24

953,699.97
$US

KL giao dịch trong 24

953,699.97
$US

Hashflow (HFT)

Vốn Hóa Thị Trường

85,614,345.16
$US

KL giao dịch trong 24

38,849,319.88
$US

KL giao dịch trong 24

38,849,319.88
$US

Radworks (RAD)

Vốn Hóa Thị Trường

85,440,382.23
$US

KL giao dịch trong 24

7,313,286.93
$US

KL giao dịch trong 24

7,313,286.93
$US

Orchid (OXT)

Vốn Hóa Thị Trường

77,014,312.48
$US

KL giao dịch trong 24

5,687,478.04
$US

KL giao dịch trong 24

5,687,478.04
$US

RSS3 (RSS3)

Vốn Hóa Thị Trường

66,507,212.19
$US

KL giao dịch trong 24

5,803,715.04
$US

KL giao dịch trong 24

5,803,715.04
$US

Streamr (DATA)

Vốn Hóa Thị Trường

30,604,380.52
$US

KL giao dịch trong 24

3,758,043.41
$US

KL giao dịch trong 24

3,758,043.41
$US

Raiden Network Token (RDN)

Vốn Hóa Thị Trường

0.00
$US

KL giao dịch trong 24

37,870.47
$US

KL giao dịch trong 24

37,870.47
$US

Bài viết so sánh giữa các đồng coin trong danh mục của quỹ đầu tư Fabric Ventures

Nên mua Bitcoin (BTC) hay Ethereum (ETH) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Polkadot (DOT) Nên mua Bitcoin (BTC) hay NEAR Protocol (NEAR) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Stacks (STX) Nên mua Bitcoin (BTC) hay The Graph (GRT) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Decentraland (MANA) Nên mua Bitcoin (BTC) hay 1inch Network (1INCH) Nên mua Bitcoin (BTC) hay 0x Protocol (ZRX) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Ocean Protocol (OCEAN) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Status (SNT) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Keep Network (KEEP) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Hashflow (HFT) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Radworks (RAD) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Orchid (OXT) Nên mua Bitcoin (BTC) hay RSS3 (RSS3) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Streamr (DATA) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Raiden Network Token (RDN) Nên mua Ethereum (ETH) hay Polkadot (DOT) Nên mua Ethereum (ETH) hay NEAR Protocol (NEAR) Nên mua Ethereum (ETH) hay Stacks (STX) Nên mua Ethereum (ETH) hay The Graph (GRT) Nên mua Ethereum (ETH) hay Decentraland (MANA) Nên mua Ethereum (ETH) hay 1inch Network (1INCH) Nên mua Ethereum (ETH) hay 0x Protocol (ZRX) Nên mua Ethereum (ETH) hay Ocean Protocol (OCEAN) Nên mua Ethereum (ETH) hay Status (SNT) Nên mua Ethereum (ETH) hay Keep Network (KEEP) Nên mua Ethereum (ETH) hay Hashflow (HFT) Nên mua Ethereum (ETH) hay Radworks (RAD) Nên mua Ethereum (ETH) hay Orchid (OXT) Nên mua Ethereum (ETH) hay RSS3 (RSS3) Nên mua Ethereum (ETH) hay Streamr (DATA) Nên mua Ethereum (ETH) hay Raiden Network Token (RDN) Nên mua Polkadot (DOT) hay NEAR Protocol (NEAR) Nên mua Polkadot (DOT) hay Stacks (STX) Nên mua Polkadot (DOT) hay The Graph (GRT) Nên mua Polkadot (DOT) hay Decentraland (MANA) Nên mua Polkadot (DOT) hay 1inch Network (1INCH) Nên mua Polkadot (DOT) hay 0x Protocol (ZRX) Nên mua Polkadot (DOT) hay Ocean Protocol (OCEAN) Nên mua Polkadot (DOT) hay Status (SNT) Nên mua Polkadot (DOT) hay Keep Network (KEEP) Nên mua Polkadot (DOT) hay Hashflow (HFT) Nên mua Polkadot (DOT) hay Radworks (RAD) Nên mua Polkadot (DOT) hay Orchid (OXT) Nên mua Polkadot (DOT) hay RSS3 (RSS3) Nên mua Polkadot (DOT) hay Streamr (DATA) Nên mua Polkadot (DOT) hay Raiden Network Token (RDN) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay Stacks (STX) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay The Graph (GRT) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay Decentraland (MANA) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay 1inch Network (1INCH) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay 0x Protocol (ZRX) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay Ocean Protocol (OCEAN) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay Status (SNT) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay Keep Network (KEEP) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay Hashflow (HFT) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay Radworks (RAD) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay Orchid (OXT) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay RSS3 (RSS3) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay Streamr (DATA) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay Raiden Network Token (RDN) Nên mua Stacks (STX) hay The Graph (GRT) Nên mua Stacks (STX) hay Decentraland (MANA) Nên mua Stacks (STX) hay 1inch Network (1INCH) Nên mua Stacks (STX) hay 0x Protocol (ZRX) Nên mua Stacks (STX) hay Ocean Protocol (OCEAN) Nên mua Stacks (STX) hay Status (SNT) Nên mua Stacks (STX) hay Keep Network (KEEP) Nên mua Stacks (STX) hay Hashflow (HFT) Nên mua Stacks (STX) hay Radworks (RAD) Nên mua Stacks (STX) hay Orchid (OXT) Nên mua Stacks (STX) hay RSS3 (RSS3) Nên mua Stacks (STX) hay Streamr (DATA) Nên mua Stacks (STX) hay Raiden Network Token (RDN) Nên mua The Graph (GRT) hay Decentraland (MANA) Nên mua The Graph (GRT) hay 1inch Network (1INCH) Nên mua The Graph (GRT) hay 0x Protocol (ZRX) Nên mua The Graph (GRT) hay Ocean Protocol (OCEAN) Nên mua The Graph (GRT) hay Status (SNT) Nên mua The Graph (GRT) hay Keep Network (KEEP) Nên mua The Graph (GRT) hay Hashflow (HFT) Nên mua The Graph (GRT) hay Radworks (RAD) Nên mua The Graph (GRT) hay Orchid (OXT) Nên mua The Graph (GRT) hay RSS3 (RSS3) Nên mua The Graph (GRT) hay Streamr (DATA) Nên mua The Graph (GRT) hay Raiden Network Token (RDN) Nên mua Decentraland (MANA) hay 1inch Network (1INCH) Nên mua Decentraland (MANA) hay 0x Protocol (ZRX) Nên mua Decentraland (MANA) hay Ocean Protocol (OCEAN) Nên mua Decentraland (MANA) hay Status (SNT) Nên mua Decentraland (MANA) hay Keep Network (KEEP) Nên mua Decentraland (MANA) hay Hashflow (HFT) Nên mua Decentraland (MANA) hay Radworks (RAD) Nên mua Decentraland (MANA) hay Orchid (OXT) Nên mua Decentraland (MANA) hay RSS3 (RSS3) Nên mua Decentraland (MANA) hay Streamr (DATA) Nên mua Decentraland (MANA) hay Raiden Network Token (RDN) Nên mua 1inch Network (1INCH) hay 0x Protocol (ZRX) Nên mua 1inch Network (1INCH) hay Ocean Protocol (OCEAN) Nên mua 1inch Network (1INCH) hay Status (SNT) Nên mua 1inch Network (1INCH) hay Keep Network (KEEP) Nên mua 1inch Network (1INCH) hay Hashflow (HFT) Nên mua 1inch Network (1INCH) hay Radworks (RAD) Nên mua 1inch Network (1INCH) hay Orchid (OXT) Nên mua 1inch Network (1INCH) hay RSS3 (RSS3) Nên mua 1inch Network (1INCH) hay Streamr (DATA) Nên mua 1inch Network (1INCH) hay Raiden Network Token (RDN) Nên mua 0x Protocol (ZRX) hay Ocean Protocol (OCEAN) Nên mua 0x Protocol (ZRX) hay Status (SNT) Nên mua 0x Protocol (ZRX) hay Keep Network (KEEP) Nên mua 0x Protocol (ZRX) hay Hashflow (HFT) Nên mua 0x Protocol (ZRX) hay Radworks (RAD) Nên mua 0x Protocol (ZRX) hay Orchid (OXT) Nên mua 0x Protocol (ZRX) hay RSS3 (RSS3) Nên mua 0x Protocol (ZRX) hay Streamr (DATA) Nên mua 0x Protocol (ZRX) hay Raiden Network Token (RDN) Nên mua Ocean Protocol (OCEAN) hay Status (SNT) Nên mua Ocean Protocol (OCEAN) hay Keep Network (KEEP) Nên mua Ocean Protocol (OCEAN) hay Hashflow (HFT) Nên mua Ocean Protocol (OCEAN) hay Radworks (RAD) Nên mua Ocean Protocol (OCEAN) hay Orchid (OXT) Nên mua Ocean Protocol (OCEAN) hay RSS3 (RSS3) Nên mua Ocean Protocol (OCEAN) hay Streamr (DATA) Nên mua Ocean Protocol (OCEAN) hay Raiden Network Token (RDN) Nên mua Status (SNT) hay Keep Network (KEEP) Nên mua Status (SNT) hay Hashflow (HFT) Nên mua Status (SNT) hay Radworks (RAD) Nên mua Status (SNT) hay Orchid (OXT) Nên mua Status (SNT) hay RSS3 (RSS3) Nên mua Status (SNT) hay Streamr (DATA) Nên mua Status (SNT) hay Raiden Network Token (RDN) Nên mua Keep Network (KEEP) hay Hashflow (HFT) Nên mua Keep Network (KEEP) hay Radworks (RAD) Nên mua Keep Network (KEEP) hay Orchid (OXT) Nên mua Keep Network (KEEP) hay RSS3 (RSS3) Nên mua Keep Network (KEEP) hay Streamr (DATA) Nên mua Keep Network (KEEP) hay Raiden Network Token (RDN) Nên mua Hashflow (HFT) hay Radworks (RAD) Nên mua Hashflow (HFT) hay Orchid (OXT) Nên mua Hashflow (HFT) hay RSS3 (RSS3) Nên mua Hashflow (HFT) hay Streamr (DATA) Nên mua Hashflow (HFT) hay Raiden Network Token (RDN) Nên mua Radworks (RAD) hay Orchid (OXT) Nên mua Radworks (RAD) hay RSS3 (RSS3) Nên mua Radworks (RAD) hay Streamr (DATA) Nên mua Radworks (RAD) hay Raiden Network Token (RDN) Nên mua Orchid (OXT) hay RSS3 (RSS3) Nên mua Orchid (OXT) hay Streamr (DATA) Nên mua Orchid (OXT) hay Raiden Network Token (RDN) Nên mua RSS3 (RSS3) hay Streamr (DATA) Nên mua RSS3 (RSS3) hay Raiden Network Token (RDN) Nên mua Streamr (DATA) hay Raiden Network Token (RDN)
Loading…