Quỹ Đầu Tư Electric Capital

Thông tin đáng để tham khảo

Danh mục coin mà quỹ Electric Capital đã đầu tư

Bitcoin (BTC)

Vốn Hóa Thị Trường

856,539,168,806.84
$US

KL giao dịch trong 24

34,112,531,146.52
$US

KL giao dịch trong 24

34,112,531,146.52
$US

Ethereum (ETH)

Vốn Hóa Thị Trường

274,632,533,931.89
$US

KL giao dịch trong 24

14,095,391,685.99
$US

KL giao dịch trong 24

14,095,391,685.99
$US

Monero (XMR)

Vốn Hóa Thị Trường

3,132,889,185.03
$US

KL giao dịch trong 24

100,720,675.38
$US

KL giao dịch trong 24

100,720,675.38
$US

NEAR Protocol (NEAR)

Vốn Hóa Thị Trường

2,289,573,359.27
$US

KL giao dịch trong 24

277,779,407.42
$US

KL giao dịch trong 24

277,779,407.42
$US

Internet Computer (ICP)

Vốn Hóa Thị Trường

2,288,842,480.46
$US

KL giao dịch trong 24

68,257,608.37
$US

KL giao dịch trong 24

68,257,608.37
$US

Maker (MKR)

Vốn Hóa Thị Trường

1,355,378,963.47
$US

KL giao dịch trong 24

62,145,855.84
$US

KL giao dịch trong 24

62,145,855.84
$US

MultiversX (EGLD)

Vốn Hóa Thị Trường

1,334,326,547.25
$US

KL giao dịch trong 24

64,348,154.77
$US

KL giao dịch trong 24

64,348,154.77
$US

Sui (SUI)

Vốn Hóa Thị Trường

661,874,313.89
$US

KL giao dịch trong 24

256,136,508.93
$US

KL giao dịch trong 24

256,136,508.93
$US

Oasis Network (ROSE)

Vốn Hóa Thị Trường

556,370,246.19
$US

KL giao dịch trong 24

28,434,942.88
$US

KL giao dịch trong 24

28,434,942.88
$US

Zcash (ZEC)

Vốn Hóa Thị Trường

513,163,614.41
$US

KL giao dịch trong 24

83,315,462.73
$US

KL giao dịch trong 24

83,315,462.73
$US

Celo (CELO)

Vốn Hóa Thị Trường

308,260,217.57
$US

KL giao dịch trong 24

23,211,210.02
$US

KL giao dịch trong 24

23,211,210.02
$US

Nervos Network (CKB)

Vốn Hóa Thị Trường

149,347,047.69
$US

KL giao dịch trong 24

4,018,032.43
$US

KL giao dịch trong 24

4,018,032.43
$US

Marlin (POND)

Vốn Hóa Thị Trường

103,040,644.97
$US

KL giao dịch trong 24

6,345,549.98
$US

KL giao dịch trong 24

6,345,549.98
$US

Hashflow (HFT)

Vốn Hóa Thị Trường

85,614,345.16
$US

KL giao dịch trong 24

38,849,319.88
$US

KL giao dịch trong 24

38,849,319.88
$US

Iron Fish (IRON)

Vốn Hóa Thị Trường

0.00
$US

KL giao dịch trong 24

677,780.13
$US

KL giao dịch trong 24

677,780.13
$US

Bài viết so sánh giữa các đồng coin trong danh mục của quỹ đầu tư Electric Capital

Nên mua Bitcoin (BTC) hay Ethereum (ETH) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Monero (XMR) Nên mua Bitcoin (BTC) hay NEAR Protocol (NEAR) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Internet Computer (ICP) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Maker (MKR) Nên mua Bitcoin (BTC) hay MultiversX (EGLD) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Sui (SUI) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Oasis Network (ROSE) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Zcash (ZEC) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Celo (CELO) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Marlin (POND) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Hashflow (HFT) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Iron Fish (IRON) Nên mua Ethereum (ETH) hay Monero (XMR) Nên mua Ethereum (ETH) hay NEAR Protocol (NEAR) Nên mua Ethereum (ETH) hay Internet Computer (ICP) Nên mua Ethereum (ETH) hay Maker (MKR) Nên mua Ethereum (ETH) hay MultiversX (EGLD) Nên mua Ethereum (ETH) hay Sui (SUI) Nên mua Ethereum (ETH) hay Oasis Network (ROSE) Nên mua Ethereum (ETH) hay Zcash (ZEC) Nên mua Ethereum (ETH) hay Celo (CELO) Nên mua Ethereum (ETH) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Ethereum (ETH) hay Marlin (POND) Nên mua Ethereum (ETH) hay Hashflow (HFT) Nên mua Ethereum (ETH) hay Iron Fish (IRON) Nên mua Monero (XMR) hay NEAR Protocol (NEAR) Nên mua Monero (XMR) hay Internet Computer (ICP) Nên mua Monero (XMR) hay Maker (MKR) Nên mua Monero (XMR) hay MultiversX (EGLD) Nên mua Monero (XMR) hay Sui (SUI) Nên mua Monero (XMR) hay Oasis Network (ROSE) Nên mua Monero (XMR) hay Zcash (ZEC) Nên mua Monero (XMR) hay Celo (CELO) Nên mua Monero (XMR) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Monero (XMR) hay Marlin (POND) Nên mua Monero (XMR) hay Hashflow (HFT) Nên mua Monero (XMR) hay Iron Fish (IRON) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay Internet Computer (ICP) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay Maker (MKR) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay MultiversX (EGLD) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay Sui (SUI) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay Oasis Network (ROSE) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay Zcash (ZEC) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay Celo (CELO) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay Nervos Network (CKB) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay Marlin (POND) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay Hashflow (HFT) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay Iron Fish (IRON) Nên mua Internet Computer (ICP) hay Maker (MKR) Nên mua Internet Computer (ICP) hay MultiversX (EGLD) Nên mua Internet Computer (ICP) hay Sui (SUI) Nên mua Internet Computer (ICP) hay Oasis Network (ROSE) Nên mua Internet Computer (ICP) hay Zcash (ZEC) Nên mua Internet Computer (ICP) hay Celo (CELO) Nên mua Internet Computer (ICP) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Internet Computer (ICP) hay Marlin (POND) Nên mua Internet Computer (ICP) hay Hashflow (HFT) Nên mua Internet Computer (ICP) hay Iron Fish (IRON) Nên mua Maker (MKR) hay MultiversX (EGLD) Nên mua Maker (MKR) hay Sui (SUI) Nên mua Maker (MKR) hay Oasis Network (ROSE) Nên mua Maker (MKR) hay Zcash (ZEC) Nên mua Maker (MKR) hay Celo (CELO) Nên mua Maker (MKR) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Maker (MKR) hay Marlin (POND) Nên mua Maker (MKR) hay Hashflow (HFT) Nên mua Maker (MKR) hay Iron Fish (IRON) Nên mua MultiversX (EGLD) hay Sui (SUI) Nên mua MultiversX (EGLD) hay Oasis Network (ROSE) Nên mua MultiversX (EGLD) hay Zcash (ZEC) Nên mua MultiversX (EGLD) hay Celo (CELO) Nên mua MultiversX (EGLD) hay Nervos Network (CKB) Nên mua MultiversX (EGLD) hay Marlin (POND) Nên mua MultiversX (EGLD) hay Hashflow (HFT) Nên mua MultiversX (EGLD) hay Iron Fish (IRON) Nên mua Sui (SUI) hay Oasis Network (ROSE) Nên mua Sui (SUI) hay Zcash (ZEC) Nên mua Sui (SUI) hay Celo (CELO) Nên mua Sui (SUI) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Sui (SUI) hay Marlin (POND) Nên mua Sui (SUI) hay Hashflow (HFT) Nên mua Sui (SUI) hay Iron Fish (IRON) Nên mua Oasis Network (ROSE) hay Zcash (ZEC) Nên mua Oasis Network (ROSE) hay Celo (CELO) Nên mua Oasis Network (ROSE) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Oasis Network (ROSE) hay Marlin (POND) Nên mua Oasis Network (ROSE) hay Hashflow (HFT) Nên mua Oasis Network (ROSE) hay Iron Fish (IRON) Nên mua Zcash (ZEC) hay Celo (CELO) Nên mua Zcash (ZEC) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Zcash (ZEC) hay Marlin (POND) Nên mua Zcash (ZEC) hay Hashflow (HFT) Nên mua Zcash (ZEC) hay Iron Fish (IRON) Nên mua Celo (CELO) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Celo (CELO) hay Marlin (POND) Nên mua Celo (CELO) hay Hashflow (HFT) Nên mua Celo (CELO) hay Iron Fish (IRON) Nên mua Nervos Network (CKB) hay Marlin (POND) Nên mua Nervos Network (CKB) hay Hashflow (HFT) Nên mua Nervos Network (CKB) hay Iron Fish (IRON) Nên mua Marlin (POND) hay Hashflow (HFT) Nên mua Marlin (POND) hay Iron Fish (IRON) Nên mua Hashflow (HFT) hay Iron Fish (IRON)
Loading…