Quỹ Đầu Tư Egirl Capital

Thông tin đáng để tham khảo

Danh mục coin mà quỹ Egirl Capital đã đầu tư

Lido DAO (LDO)

Vốn Hóa Thị Trường

3,014,427,918.27
$US

KL giao dịch trong 24

104,941,061.45
$US

KL giao dịch trong 24

104,941,061.45
$US

Celestia (TIA)

Vốn Hóa Thị Trường

2,807,632,299.06
$US

KL giao dịch trong 24

131,476,658.23
$US

KL giao dịch trong 24

131,476,658.23
$US

Arbitrum (ARB)

Vốn Hóa Thị Trường

2,546,603,489.40
$US

KL giao dịch trong 24

544,213,442.95
$US

KL giao dịch trong 24

544,213,442.95
$US

Arweave (AR)

Vốn Hóa Thị Trường

1,824,082,956.93
$US

KL giao dịch trong 24

140,435,952.47
$US

KL giao dịch trong 24

140,435,952.47
$US

Blur (BLUR)

Vốn Hóa Thị Trường

1,058,316,953.81
$US

KL giao dịch trong 24

119,031,045.95
$US

KL giao dịch trong 24

119,031,045.95
$US

Alchemix (ALCX)

Vốn Hóa Thị Trường

69,358,053.35
$US

KL giao dịch trong 24

4,266,798.61
$US

KL giao dịch trong 24

4,266,798.61
$US

Unisocks (SOCKS)

Vốn Hóa Thị Trường

15,086,028.26
$US

KL giao dịch trong 24

0.00
$US

KL giao dịch trong 24

0.00
$US

Chainflip (FLIP)

Vốn Hóa Thị Trường

0.00
$US

KL giao dịch trong 24

7,315,910.81
$US

KL giao dịch trong 24

7,315,910.81
$US

Connext Network (NEXT)

Vốn Hóa Thị Trường

0.00
$US

KL giao dịch trong 24

3,943,432.72
$US

KL giao dịch trong 24

3,943,432.72
$US

Gearbox Protocol (GEAR)

Vốn Hóa Thị Trường

0.00
$US

KL giao dịch trong 24

1,490,493.88
$US

KL giao dịch trong 24

1,490,493.88
$US

Bài viết so sánh giữa các đồng coin trong danh mục của quỹ đầu tư Egirl Capital

Nên mua Lido DAO (LDO) hay Celestia (TIA) Nên mua Lido DAO (LDO) hay Arbitrum (ARB) Nên mua Lido DAO (LDO) hay Arweave (AR) Nên mua Lido DAO (LDO) hay Blur (BLUR) Nên mua Lido DAO (LDO) hay Alchemix (ALCX) Nên mua Lido DAO (LDO) hay Unisocks (SOCKS) Nên mua Lido DAO (LDO) hay Chainflip (FLIP) Nên mua Lido DAO (LDO) hay Connext Network (NEXT) Nên mua Lido DAO (LDO) hay Gearbox Protocol (GEAR) Nên mua Celestia (TIA) hay Arbitrum (ARB) Nên mua Celestia (TIA) hay Arweave (AR) Nên mua Celestia (TIA) hay Blur (BLUR) Nên mua Celestia (TIA) hay Alchemix (ALCX) Nên mua Celestia (TIA) hay Unisocks (SOCKS) Nên mua Celestia (TIA) hay Chainflip (FLIP) Nên mua Celestia (TIA) hay Connext Network (NEXT) Nên mua Celestia (TIA) hay Gearbox Protocol (GEAR) Nên mua Arbitrum (ARB) hay Arweave (AR) Nên mua Arbitrum (ARB) hay Blur (BLUR) Nên mua Arbitrum (ARB) hay Alchemix (ALCX) Nên mua Arbitrum (ARB) hay Unisocks (SOCKS) Nên mua Arbitrum (ARB) hay Chainflip (FLIP) Nên mua Arbitrum (ARB) hay Connext Network (NEXT) Nên mua Arbitrum (ARB) hay Gearbox Protocol (GEAR) Nên mua Arweave (AR) hay Blur (BLUR) Nên mua Arweave (AR) hay Alchemix (ALCX) Nên mua Arweave (AR) hay Unisocks (SOCKS) Nên mua Arweave (AR) hay Chainflip (FLIP) Nên mua Arweave (AR) hay Connext Network (NEXT) Nên mua Arweave (AR) hay Gearbox Protocol (GEAR) Nên mua Blur (BLUR) hay Alchemix (ALCX) Nên mua Blur (BLUR) hay Unisocks (SOCKS) Nên mua Blur (BLUR) hay Chainflip (FLIP) Nên mua Blur (BLUR) hay Connext Network (NEXT) Nên mua Blur (BLUR) hay Gearbox Protocol (GEAR) Nên mua Alchemix (ALCX) hay Unisocks (SOCKS) Nên mua Alchemix (ALCX) hay Chainflip (FLIP) Nên mua Alchemix (ALCX) hay Connext Network (NEXT) Nên mua Alchemix (ALCX) hay Gearbox Protocol (GEAR) Nên mua Unisocks (SOCKS) hay Chainflip (FLIP) Nên mua Unisocks (SOCKS) hay Connext Network (NEXT) Nên mua Unisocks (SOCKS) hay Gearbox Protocol (GEAR) Nên mua Chainflip (FLIP) hay Connext Network (NEXT) Nên mua Chainflip (FLIP) hay Gearbox Protocol (GEAR) Nên mua Connext Network (NEXT) hay Gearbox Protocol (GEAR)
Loading…