Quỹ Đầu Tư Defiance Capital

Thông tin đáng để tham khảo

Danh mục coin mà quỹ Defiance Capital đã đầu tư

Uniswap (UNI)

Vốn Hóa Thị Trường

3,685,227,098.98
$US

KL giao dịch trong 24

173,662,720.40
$US

KL giao dịch trong 24

173,662,720.40
$US

Aave (AAVE)

Vốn Hóa Thị Trường

1,444,020,748.46
$US

KL giao dịch trong 24

140,429,290.53
$US

KL giao dịch trong 24

140,429,290.53
$US

Synthetix (SNX)

Vốn Hóa Thị Trường

1,101,207,000.95
$US

KL giao dịch trong 24

68,365,788.18
$US

KL giao dịch trong 24

68,365,788.18
$US

Axie Infinity (AXS)

Vốn Hóa Thị Trường

928,438,316.30
$US

KL giao dịch trong 24

135,279,513.53
$US

KL giao dịch trong 24

135,279,513.53
$US

SushiSwap (SUSHI)

Vốn Hóa Thị Trường

315,617,726.39
$US

KL giao dịch trong 24

101,579,129.66
$US

KL giao dịch trong 24

101,579,129.66
$US

DODO (DODO)

Vốn Hóa Thị Trường

98,865,753.25
$US

KL giao dịch trong 24

59,151,546.50
$US

KL giao dịch trong 24

59,151,546.50
$US

Stella (ALPHA)

Vốn Hóa Thị Trường

84,631,740.60
$US

KL giao dịch trong 24

7,332,510.87
$US

KL giao dịch trong 24

7,332,510.87
$US

Beta Finance (BETA)

Vốn Hóa Thị Trường

46,341,947.80
$US

KL giao dịch trong 24

2,179,594.41
$US

KL giao dịch trong 24

2,179,594.41
$US

Carbon Protocol (SWTH)

Vốn Hóa Thị Trường

8,725,511.08
$US

KL giao dịch trong 24

18,971.48
$US

KL giao dịch trong 24

18,971.48
$US

InsurAce (INSUR)

Vốn Hóa Thị Trường

3,081,576.25
$US

KL giao dịch trong 24

490,935.68
$US

KL giao dịch trong 24

490,935.68
$US

mStable Governance Token: Meta (MTA) (MTA)

Vốn Hóa Thị Trường

2,076,807.59
$US

KL giao dịch trong 24

381,319.99
$US

KL giao dịch trong 24

381,319.99
$US

Furucombo (COMBO)

Vốn Hóa Thị Trường

697,928.90
$US

KL giao dịch trong 24

36,386.44
$US

KL giao dịch trong 24

36,386.44
$US

Index Cooperative (INDEX)

Vốn Hóa Thị Trường

0.00
$US

KL giao dịch trong 24

187,384.96
$US

KL giao dịch trong 24

187,384.96
$US

Jet Protocol (JET)

Vốn Hóa Thị Trường

0.00
$US

KL giao dịch trong 24

105,553.57
$US

KL giao dịch trong 24

105,553.57
$US

Bài viết so sánh giữa các đồng coin trong danh mục của quỹ đầu tư Defiance Capital

Nên mua Uniswap (UNI) hay Aave (AAVE) Nên mua Uniswap (UNI) hay Synthetix (SNX) Nên mua Uniswap (UNI) hay Axie Infinity (AXS) Nên mua Uniswap (UNI) hay SushiSwap (SUSHI) Nên mua Uniswap (UNI) hay DODO (DODO) Nên mua Uniswap (UNI) hay Stella (ALPHA) Nên mua Uniswap (UNI) hay Beta Finance (BETA) Nên mua Uniswap (UNI) hay Carbon Protocol (SWTH) Nên mua Uniswap (UNI) hay InsurAce (INSUR) Nên mua Uniswap (UNI) hay mStable Governance Token: Meta (MTA) (MTA) Nên mua Uniswap (UNI) hay Furucombo (COMBO) Nên mua Uniswap (UNI) hay Index Cooperative (INDEX) Nên mua Uniswap (UNI) hay Jet Protocol (JET) Nên mua Aave (AAVE) hay Synthetix (SNX) Nên mua Aave (AAVE) hay Axie Infinity (AXS) Nên mua Aave (AAVE) hay SushiSwap (SUSHI) Nên mua Aave (AAVE) hay DODO (DODO) Nên mua Aave (AAVE) hay Stella (ALPHA) Nên mua Aave (AAVE) hay Beta Finance (BETA) Nên mua Aave (AAVE) hay Carbon Protocol (SWTH) Nên mua Aave (AAVE) hay InsurAce (INSUR) Nên mua Aave (AAVE) hay mStable Governance Token: Meta (MTA) (MTA) Nên mua Aave (AAVE) hay Furucombo (COMBO) Nên mua Aave (AAVE) hay Index Cooperative (INDEX) Nên mua Aave (AAVE) hay Jet Protocol (JET) Nên mua Synthetix (SNX) hay Axie Infinity (AXS) Nên mua Synthetix (SNX) hay SushiSwap (SUSHI) Nên mua Synthetix (SNX) hay DODO (DODO) Nên mua Synthetix (SNX) hay Stella (ALPHA) Nên mua Synthetix (SNX) hay Beta Finance (BETA) Nên mua Synthetix (SNX) hay Carbon Protocol (SWTH) Nên mua Synthetix (SNX) hay InsurAce (INSUR) Nên mua Synthetix (SNX) hay mStable Governance Token: Meta (MTA) (MTA) Nên mua Synthetix (SNX) hay Furucombo (COMBO) Nên mua Synthetix (SNX) hay Index Cooperative (INDEX) Nên mua Synthetix (SNX) hay Jet Protocol (JET) Nên mua Axie Infinity (AXS) hay SushiSwap (SUSHI) Nên mua Axie Infinity (AXS) hay DODO (DODO) Nên mua Axie Infinity (AXS) hay Stella (ALPHA) Nên mua Axie Infinity (AXS) hay Beta Finance (BETA) Nên mua Axie Infinity (AXS) hay Carbon Protocol (SWTH) Nên mua Axie Infinity (AXS) hay InsurAce (INSUR) Nên mua Axie Infinity (AXS) hay mStable Governance Token: Meta (MTA) (MTA) Nên mua Axie Infinity (AXS) hay Furucombo (COMBO) Nên mua Axie Infinity (AXS) hay Index Cooperative (INDEX) Nên mua Axie Infinity (AXS) hay Jet Protocol (JET) Nên mua SushiSwap (SUSHI) hay DODO (DODO) Nên mua SushiSwap (SUSHI) hay Stella (ALPHA) Nên mua SushiSwap (SUSHI) hay Beta Finance (BETA) Nên mua SushiSwap (SUSHI) hay Carbon Protocol (SWTH) Nên mua SushiSwap (SUSHI) hay InsurAce (INSUR) Nên mua SushiSwap (SUSHI) hay mStable Governance Token: Meta (MTA) (MTA) Nên mua SushiSwap (SUSHI) hay Furucombo (COMBO) Nên mua SushiSwap (SUSHI) hay Index Cooperative (INDEX) Nên mua SushiSwap (SUSHI) hay Jet Protocol (JET) Nên mua DODO (DODO) hay Stella (ALPHA) Nên mua DODO (DODO) hay Beta Finance (BETA) Nên mua DODO (DODO) hay Carbon Protocol (SWTH) Nên mua DODO (DODO) hay InsurAce (INSUR) Nên mua DODO (DODO) hay mStable Governance Token: Meta (MTA) (MTA) Nên mua DODO (DODO) hay Furucombo (COMBO) Nên mua DODO (DODO) hay Index Cooperative (INDEX) Nên mua DODO (DODO) hay Jet Protocol (JET) Nên mua Stella (ALPHA) hay Beta Finance (BETA) Nên mua Stella (ALPHA) hay Carbon Protocol (SWTH) Nên mua Stella (ALPHA) hay InsurAce (INSUR) Nên mua Stella (ALPHA) hay mStable Governance Token: Meta (MTA) (MTA) Nên mua Stella (ALPHA) hay Furucombo (COMBO) Nên mua Stella (ALPHA) hay Index Cooperative (INDEX) Nên mua Stella (ALPHA) hay Jet Protocol (JET) Nên mua Beta Finance (BETA) hay Carbon Protocol (SWTH) Nên mua Beta Finance (BETA) hay InsurAce (INSUR) Nên mua Beta Finance (BETA) hay mStable Governance Token: Meta (MTA) (MTA) Nên mua Beta Finance (BETA) hay Furucombo (COMBO) Nên mua Beta Finance (BETA) hay Index Cooperative (INDEX) Nên mua Beta Finance (BETA) hay Jet Protocol (JET) Nên mua Carbon Protocol (SWTH) hay InsurAce (INSUR) Nên mua Carbon Protocol (SWTH) hay mStable Governance Token: Meta (MTA) (MTA) Nên mua Carbon Protocol (SWTH) hay Furucombo (COMBO) Nên mua Carbon Protocol (SWTH) hay Index Cooperative (INDEX) Nên mua Carbon Protocol (SWTH) hay Jet Protocol (JET) Nên mua InsurAce (INSUR) hay mStable Governance Token: Meta (MTA) (MTA) Nên mua InsurAce (INSUR) hay Furucombo (COMBO) Nên mua InsurAce (INSUR) hay Index Cooperative (INDEX) Nên mua InsurAce (INSUR) hay Jet Protocol (JET) Nên mua mStable Governance Token: Meta (MTA) (MTA) hay Furucombo (COMBO) Nên mua mStable Governance Token: Meta (MTA) (MTA) hay Index Cooperative (INDEX) Nên mua mStable Governance Token: Meta (MTA) (MTA) hay Jet Protocol (JET) Nên mua Furucombo (COMBO) hay Index Cooperative (INDEX) Nên mua Furucombo (COMBO) hay Jet Protocol (JET) Nên mua Index Cooperative (INDEX) hay Jet Protocol (JET)
Loading…