Quỹ Đầu Tư Coinfund

Thông tin đáng để tham khảo

Danh mục coin mà quỹ Coinfund đã đầu tư

Polkadot (DOT)

Vốn Hóa Thị Trường

7,226,334,621.16
$US

KL giao dịch trong 24

298,358,551.74
$US

KL giao dịch trong 24

298,358,551.74
$US

NEAR Protocol (NEAR)

Vốn Hóa Thị Trường

2,289,573,359.27
$US

KL giao dịch trong 24

277,779,407.42
$US

KL giao dịch trong 24

277,779,407.42
$US

The Graph (GRT)

Vốn Hóa Thị Trường

1,454,979,920.33
$US

KL giao dịch trong 24

84,361,919.76
$US

KL giao dịch trong 24

84,361,919.76
$US

Flow (FLOW)

Vốn Hóa Thị Trường

1,185,713,941.43
$US

KL giao dịch trong 24

280,885,697.81
$US

KL giao dịch trong 24

280,885,697.81
$US

Balancer (BAL)

Vốn Hóa Thị Trường

230,311,830.31
$US

KL giao dịch trong 24

17,344,631.05
$US

KL giao dịch trong 24

17,344,631.05
$US

Livepeer (LPT)

Vốn Hóa Thị Trường

198,197,076.66
$US

KL giao dịch trong 24

44,604,573.03
$US

KL giao dịch trong 24

44,604,573.03
$US

Kadena (KDA)

Vốn Hóa Thị Trường

182,015,764.37
$US

KL giao dịch trong 24

18,110,154.40
$US

KL giao dịch trong 24

18,110,154.40
$US

Neutron (NTRN)

Vốn Hóa Thị Trường

156,268,493.36
$US

KL giao dịch trong 24

73,761,527.35
$US

KL giao dịch trong 24

73,761,527.35
$US

API3 (API3)

Vốn Hóa Thị Trường

130,588,502.94
$US

KL giao dịch trong 24

11,927,880.27
$US

KL giao dịch trong 24

11,927,880.27
$US

Numeraire (NMR)

Vốn Hóa Thị Trường

99,370,762.78
$US

KL giao dịch trong 24

8,539,779.18
$US

KL giao dịch trong 24

8,539,779.18
$US

Rarible (RARI)

Vốn Hóa Thị Trường

40,281,928.31
$US

KL giao dịch trong 24

1,180,616.36
$US

KL giao dịch trong 24

1,180,616.36
$US

NFTX (NFTX)

Vốn Hóa Thị Trường

16,629,776.24
$US

KL giao dịch trong 24

142,539.28
$US

KL giao dịch trong 24

142,539.28
$US

Serum (SRM)

Vốn Hóa Thị Trường

12,919,583.86
$US

KL giao dịch trong 24

1,423,689.93
$US

KL giao dịch trong 24

1,423,689.93
$US

HXRO (HXRO)

Vốn Hóa Thị Trường

0.00
$US

KL giao dịch trong 24

42,561.82
$US

KL giao dịch trong 24

42,561.82
$US

NuCypher (NU)

Vốn Hóa Thị Trường

0.00
$US

KL giao dịch trong 24

3,500.66
$US

KL giao dịch trong 24

3,500.66
$US

Bài viết so sánh giữa các đồng coin trong danh mục của quỹ đầu tư Coinfund

Nên mua Polkadot (DOT) hay NEAR Protocol (NEAR) Nên mua Polkadot (DOT) hay The Graph (GRT) Nên mua Polkadot (DOT) hay Flow (FLOW) Nên mua Polkadot (DOT) hay Balancer (BAL) Nên mua Polkadot (DOT) hay Livepeer (LPT) Nên mua Polkadot (DOT) hay Kadena (KDA) Nên mua Polkadot (DOT) hay Neutron (NTRN) Nên mua Polkadot (DOT) hay API3 (API3) Nên mua Polkadot (DOT) hay Numeraire (NMR) Nên mua Polkadot (DOT) hay Rarible (RARI) Nên mua Polkadot (DOT) hay NFTX (NFTX) Nên mua Polkadot (DOT) hay Serum (SRM) Nên mua Polkadot (DOT) hay HXRO (HXRO) Nên mua Polkadot (DOT) hay NuCypher (NU) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay The Graph (GRT) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay Flow (FLOW) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay Balancer (BAL) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay Livepeer (LPT) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay Kadena (KDA) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay Neutron (NTRN) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay API3 (API3) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay Numeraire (NMR) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay Rarible (RARI) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay NFTX (NFTX) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay Serum (SRM) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay HXRO (HXRO) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay NuCypher (NU) Nên mua The Graph (GRT) hay Flow (FLOW) Nên mua The Graph (GRT) hay Balancer (BAL) Nên mua The Graph (GRT) hay Livepeer (LPT) Nên mua The Graph (GRT) hay Kadena (KDA) Nên mua The Graph (GRT) hay Neutron (NTRN) Nên mua The Graph (GRT) hay API3 (API3) Nên mua The Graph (GRT) hay Numeraire (NMR) Nên mua The Graph (GRT) hay Rarible (RARI) Nên mua The Graph (GRT) hay NFTX (NFTX) Nên mua The Graph (GRT) hay Serum (SRM) Nên mua The Graph (GRT) hay HXRO (HXRO) Nên mua The Graph (GRT) hay NuCypher (NU) Nên mua Flow (FLOW) hay Balancer (BAL) Nên mua Flow (FLOW) hay Livepeer (LPT) Nên mua Flow (FLOW) hay Kadena (KDA) Nên mua Flow (FLOW) hay Neutron (NTRN) Nên mua Flow (FLOW) hay API3 (API3) Nên mua Flow (FLOW) hay Numeraire (NMR) Nên mua Flow (FLOW) hay Rarible (RARI) Nên mua Flow (FLOW) hay NFTX (NFTX) Nên mua Flow (FLOW) hay Serum (SRM) Nên mua Flow (FLOW) hay HXRO (HXRO) Nên mua Flow (FLOW) hay NuCypher (NU) Nên mua Balancer (BAL) hay Livepeer (LPT) Nên mua Balancer (BAL) hay Kadena (KDA) Nên mua Balancer (BAL) hay Neutron (NTRN) Nên mua Balancer (BAL) hay API3 (API3) Nên mua Balancer (BAL) hay Numeraire (NMR) Nên mua Balancer (BAL) hay Rarible (RARI) Nên mua Balancer (BAL) hay NFTX (NFTX) Nên mua Balancer (BAL) hay Serum (SRM) Nên mua Balancer (BAL) hay HXRO (HXRO) Nên mua Balancer (BAL) hay NuCypher (NU) Nên mua Livepeer (LPT) hay Kadena (KDA) Nên mua Livepeer (LPT) hay Neutron (NTRN) Nên mua Livepeer (LPT) hay API3 (API3) Nên mua Livepeer (LPT) hay Numeraire (NMR) Nên mua Livepeer (LPT) hay Rarible (RARI) Nên mua Livepeer (LPT) hay NFTX (NFTX) Nên mua Livepeer (LPT) hay Serum (SRM) Nên mua Livepeer (LPT) hay HXRO (HXRO) Nên mua Livepeer (LPT) hay NuCypher (NU) Nên mua Kadena (KDA) hay Neutron (NTRN) Nên mua Kadena (KDA) hay API3 (API3) Nên mua Kadena (KDA) hay Numeraire (NMR) Nên mua Kadena (KDA) hay Rarible (RARI) Nên mua Kadena (KDA) hay NFTX (NFTX) Nên mua Kadena (KDA) hay Serum (SRM) Nên mua Kadena (KDA) hay HXRO (HXRO) Nên mua Kadena (KDA) hay NuCypher (NU) Nên mua Neutron (NTRN) hay API3 (API3) Nên mua Neutron (NTRN) hay Numeraire (NMR) Nên mua Neutron (NTRN) hay Rarible (RARI) Nên mua Neutron (NTRN) hay NFTX (NFTX) Nên mua Neutron (NTRN) hay Serum (SRM) Nên mua Neutron (NTRN) hay HXRO (HXRO) Nên mua Neutron (NTRN) hay NuCypher (NU) Nên mua API3 (API3) hay Numeraire (NMR) Nên mua API3 (API3) hay Rarible (RARI) Nên mua API3 (API3) hay NFTX (NFTX) Nên mua API3 (API3) hay Serum (SRM) Nên mua API3 (API3) hay HXRO (HXRO) Nên mua API3 (API3) hay NuCypher (NU) Nên mua Numeraire (NMR) hay Rarible (RARI) Nên mua Numeraire (NMR) hay NFTX (NFTX) Nên mua Numeraire (NMR) hay Serum (SRM) Nên mua Numeraire (NMR) hay HXRO (HXRO) Nên mua Numeraire (NMR) hay NuCypher (NU) Nên mua Rarible (RARI) hay NFTX (NFTX) Nên mua Rarible (RARI) hay Serum (SRM) Nên mua Rarible (RARI) hay HXRO (HXRO) Nên mua Rarible (RARI) hay NuCypher (NU) Nên mua NFTX (NFTX) hay Serum (SRM) Nên mua NFTX (NFTX) hay HXRO (HXRO) Nên mua NFTX (NFTX) hay NuCypher (NU) Nên mua Serum (SRM) hay HXRO (HXRO) Nên mua Serum (SRM) hay NuCypher (NU) Nên mua HXRO (HXRO) hay NuCypher (NU)
Loading…