Quỹ Đầu Tư Circle Ventures

Thông tin đáng để tham khảo

Danh mục coin mà quỹ Circle Ventures đã đầu tư

NEAR Protocol (NEAR)

Vốn Hóa Thị Trường

2,289,573,359.27
$US

KL giao dịch trong 24

277,779,407.42
$US

KL giao dịch trong 24

277,779,407.42
$US

Aptos (APT)

Vốn Hóa Thị Trường

2,129,258,551.22
$US

KL giao dịch trong 24

180,508,799.54
$US

KL giao dịch trong 24

180,508,799.54
$US

Maverick Protocol (MAV)

Vốn Hóa Thị Trường

88,579,889.92
$US

KL giao dịch trong 24

31,562,713.69
$US

KL giao dịch trong 24

31,562,713.69
$US

Maple (MPL)

Vốn Hóa Thị Trường

79,194,395.40
$US

KL giao dịch trong 24

1,033,298.91
$US

KL giao dịch trong 24

1,033,298.91
$US

Zebec (ZBC)

Vốn Hóa Thị Trường

31,961,899.72
$US

KL giao dịch trong 24

11,493,861.98
$US

KL giao dịch trong 24

11,493,861.98
$US

Multichain (MULTI)

Vốn Hóa Thị Trường

28,765,777.70
$US

KL giao dịch trong 24

1,186,549.99
$US

KL giao dịch trong 24

1,186,549.99
$US

XY Finance (XY)

Vốn Hóa Thị Trường

529,358.46
$US

KL giao dịch trong 24

40,286.96
$US

KL giao dịch trong 24

40,286.96
$US

Evmos (EVMOS)

Vốn Hóa Thị Trường

0.00
$US

KL giao dịch trong 24

1,455,091.13
$US

KL giao dịch trong 24

1,455,091.13
$US

Tribal Finance (TRIBL)

Vốn Hóa Thị Trường

0.00
$US

KL giao dịch trong 24

138,137.51
$US

KL giao dịch trong 24

138,137.51
$US

Ratio Finance (RATIO)

Vốn Hóa Thị Trường

0.00
$US

KL giao dịch trong 24

45,239.16
$US

KL giao dịch trong 24

45,239.16
$US

Bài viết so sánh giữa các đồng coin trong danh mục của quỹ đầu tư Circle Ventures

Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay Aptos (APT) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay Maverick Protocol (MAV) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay Maple (MPL) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay Zebec (ZBC) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay Multichain (MULTI) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay XY Finance (XY) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay Evmos (EVMOS) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay Tribal Finance (TRIBL) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay Ratio Finance (RATIO) Nên mua Aptos (APT) hay Maverick Protocol (MAV) Nên mua Aptos (APT) hay Maple (MPL) Nên mua Aptos (APT) hay Zebec (ZBC) Nên mua Aptos (APT) hay Multichain (MULTI) Nên mua Aptos (APT) hay XY Finance (XY) Nên mua Aptos (APT) hay Evmos (EVMOS) Nên mua Aptos (APT) hay Tribal Finance (TRIBL) Nên mua Aptos (APT) hay Ratio Finance (RATIO) Nên mua Maverick Protocol (MAV) hay Maple (MPL) Nên mua Maverick Protocol (MAV) hay Zebec (ZBC) Nên mua Maverick Protocol (MAV) hay Multichain (MULTI) Nên mua Maverick Protocol (MAV) hay XY Finance (XY) Nên mua Maverick Protocol (MAV) hay Evmos (EVMOS) Nên mua Maverick Protocol (MAV) hay Tribal Finance (TRIBL) Nên mua Maverick Protocol (MAV) hay Ratio Finance (RATIO) Nên mua Maple (MPL) hay Zebec (ZBC) Nên mua Maple (MPL) hay Multichain (MULTI) Nên mua Maple (MPL) hay XY Finance (XY) Nên mua Maple (MPL) hay Evmos (EVMOS) Nên mua Maple (MPL) hay Tribal Finance (TRIBL) Nên mua Maple (MPL) hay Ratio Finance (RATIO) Nên mua Zebec (ZBC) hay Multichain (MULTI) Nên mua Zebec (ZBC) hay XY Finance (XY) Nên mua Zebec (ZBC) hay Evmos (EVMOS) Nên mua Zebec (ZBC) hay Tribal Finance (TRIBL) Nên mua Zebec (ZBC) hay Ratio Finance (RATIO) Nên mua Multichain (MULTI) hay XY Finance (XY) Nên mua Multichain (MULTI) hay Evmos (EVMOS) Nên mua Multichain (MULTI) hay Tribal Finance (TRIBL) Nên mua Multichain (MULTI) hay Ratio Finance (RATIO) Nên mua XY Finance (XY) hay Evmos (EVMOS) Nên mua XY Finance (XY) hay Tribal Finance (TRIBL) Nên mua XY Finance (XY) hay Ratio Finance (RATIO) Nên mua Evmos (EVMOS) hay Tribal Finance (TRIBL) Nên mua Evmos (EVMOS) hay Ratio Finance (RATIO) Nên mua Tribal Finance (TRIBL) hay Ratio Finance (RATIO)
Loading…