Quỹ Đầu Tư Blockchain Capital

Thông tin đáng để tham khảo

Danh mục coin mà quỹ Blockchain Capital đã đầu tư

Bitcoin (BTC)

Vốn Hóa Thị Trường

856,539,168,806.84
$US

KL giao dịch trong 24

34,112,531,146.52
$US

KL giao dịch trong 24

34,112,531,146.52
$US

Ethereum (ETH)

Vốn Hóa Thị Trường

274,632,533,931.89
$US

KL giao dịch trong 24

14,095,391,685.99
$US

KL giao dịch trong 24

14,095,391,685.99
$US

Polkadot (DOT)

Vốn Hóa Thị Trường

7,226,334,621.16
$US

KL giao dịch trong 24

298,358,551.74
$US

KL giao dịch trong 24

298,358,551.74
$US

Uniswap (UNI)

Vốn Hóa Thị Trường

3,685,227,098.98
$US

KL giao dịch trong 24

173,662,720.40
$US

KL giao dịch trong 24

173,662,720.40
$US

Filecoin (FIL)

Vốn Hóa Thị Trường

2,269,223,191.95
$US

KL giao dịch trong 24

186,385,492.57
$US

KL giao dịch trong 24

186,385,492.57
$US

Stacks (STX)

Vốn Hóa Thị Trường

1,649,893,780.21
$US

KL giao dịch trong 24

797,283,978.53
$US

KL giao dịch trong 24

797,283,978.53
$US

Aave (AAVE)

Vốn Hóa Thị Trường

1,444,020,748.46
$US

KL giao dịch trong 24

140,429,290.53
$US

KL giao dịch trong 24

140,429,290.53
$US

Oasis Network (ROSE)

Vốn Hóa Thị Trường

556,370,246.19
$US

KL giao dịch trong 24

28,434,942.88
$US

KL giao dịch trong 24

28,434,942.88
$US

Arweave (AR)

Vốn Hóa Thị Trường

548,294,377.09
$US

KL giao dịch trong 24

15,479,641.48
$US

KL giao dịch trong 24

15,479,641.48
$US

1inch Network (1INCH)

Vốn Hóa Thị Trường

403,338,264.79
$US

KL giao dịch trong 24

51,642,895.99
$US

KL giao dịch trong 24

51,642,895.99
$US

0x Protocol (ZRX)

Vốn Hóa Thị Trường

356,723,869.74
$US

KL giao dịch trong 24

67,885,130.47
$US

KL giao dịch trong 24

67,885,130.47
$US

SushiSwap (SUSHI)

Vốn Hóa Thị Trường

315,617,726.39
$US

KL giao dịch trong 24

101,579,129.66
$US

KL giao dịch trong 24

101,579,129.66
$US

Worldcoin (WLD)

Vốn Hóa Thị Trường

296,033,841.58
$US

KL giao dịch trong 24

118,083,788.54
$US

KL giao dịch trong 24

118,083,788.54
$US

yearn.finance (YFI)

Vốn Hóa Thị Trường

287,042,362.99
$US

KL giao dịch trong 24

149,291,713.52
$US

KL giao dịch trong 24

149,291,713.52
$US

UMA (UMA)

Vốn Hóa Thị Trường

150,337,944.28
$US

KL giao dịch trong 24

10,187,313.24
$US

KL giao dịch trong 24

10,187,313.24
$US

Nervos Network (CKB)

Vốn Hóa Thị Trường

149,347,047.69
$US

KL giao dịch trong 24

4,018,032.43
$US

KL giao dịch trong 24

4,018,032.43
$US

Badger DAO (BADGER)

Vốn Hóa Thị Trường

97,643,383.09
$US

KL giao dịch trong 24

58,287,571.79
$US

KL giao dịch trong 24

58,287,571.79
$US

Orchid (OXT)

Vốn Hóa Thị Trường

77,014,312.48
$US

KL giao dịch trong 24

5,687,478.04
$US

KL giao dịch trong 24

5,687,478.04
$US

Forta (FORT)

Vốn Hóa Thị Trường

53,670,518.82
$US

KL giao dịch trong 24

434,667.84
$US

KL giao dịch trong 24

434,667.84
$US

Chainflip (FLIP)

Vốn Hóa Thị Trường

0.00
$US

KL giao dịch trong 24

20,366,622.79
$US

KL giao dịch trong 24

20,366,622.79
$US

Bài viết so sánh giữa các đồng coin trong danh mục của quỹ đầu tư Blockchain Capital

Nên mua Bitcoin (BTC) hay Ethereum (ETH) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Polkadot (DOT) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Uniswap (UNI) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Filecoin (FIL) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Stacks (STX) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Aave (AAVE) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Oasis Network (ROSE) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Arweave (AR) Nên mua Bitcoin (BTC) hay 1inch Network (1INCH) Nên mua Bitcoin (BTC) hay 0x Protocol (ZRX) Nên mua Bitcoin (BTC) hay SushiSwap (SUSHI) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Worldcoin (WLD) Nên mua Bitcoin (BTC) hay yearn.finance (YFI) Nên mua Bitcoin (BTC) hay UMA (UMA) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Badger DAO (BADGER) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Orchid (OXT) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Forta (FORT) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Chainflip (FLIP) Nên mua Ethereum (ETH) hay Polkadot (DOT) Nên mua Ethereum (ETH) hay Uniswap (UNI) Nên mua Ethereum (ETH) hay Filecoin (FIL) Nên mua Ethereum (ETH) hay Stacks (STX) Nên mua Ethereum (ETH) hay Aave (AAVE) Nên mua Ethereum (ETH) hay Oasis Network (ROSE) Nên mua Ethereum (ETH) hay Arweave (AR) Nên mua Ethereum (ETH) hay 1inch Network (1INCH) Nên mua Ethereum (ETH) hay 0x Protocol (ZRX) Nên mua Ethereum (ETH) hay SushiSwap (SUSHI) Nên mua Ethereum (ETH) hay Worldcoin (WLD) Nên mua Ethereum (ETH) hay yearn.finance (YFI) Nên mua Ethereum (ETH) hay UMA (UMA) Nên mua Ethereum (ETH) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Ethereum (ETH) hay Badger DAO (BADGER) Nên mua Ethereum (ETH) hay Orchid (OXT) Nên mua Ethereum (ETH) hay Forta (FORT) Nên mua Ethereum (ETH) hay Chainflip (FLIP) Nên mua Polkadot (DOT) hay Uniswap (UNI) Nên mua Polkadot (DOT) hay Filecoin (FIL) Nên mua Polkadot (DOT) hay Stacks (STX) Nên mua Polkadot (DOT) hay Aave (AAVE) Nên mua Polkadot (DOT) hay Oasis Network (ROSE) Nên mua Polkadot (DOT) hay Arweave (AR) Nên mua Polkadot (DOT) hay 1inch Network (1INCH) Nên mua Polkadot (DOT) hay 0x Protocol (ZRX) Nên mua Polkadot (DOT) hay SushiSwap (SUSHI) Nên mua Polkadot (DOT) hay Worldcoin (WLD) Nên mua Polkadot (DOT) hay yearn.finance (YFI) Nên mua Polkadot (DOT) hay UMA (UMA) Nên mua Polkadot (DOT) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Polkadot (DOT) hay Badger DAO (BADGER) Nên mua Polkadot (DOT) hay Orchid (OXT) Nên mua Polkadot (DOT) hay Forta (FORT) Nên mua Polkadot (DOT) hay Chainflip (FLIP) Nên mua Uniswap (UNI) hay Filecoin (FIL) Nên mua Uniswap (UNI) hay Stacks (STX) Nên mua Uniswap (UNI) hay Aave (AAVE) Nên mua Uniswap (UNI) hay Oasis Network (ROSE) Nên mua Uniswap (UNI) hay Arweave (AR) Nên mua Uniswap (UNI) hay 1inch Network (1INCH) Nên mua Uniswap (UNI) hay 0x Protocol (ZRX) Nên mua Uniswap (UNI) hay SushiSwap (SUSHI) Nên mua Uniswap (UNI) hay Worldcoin (WLD) Nên mua Uniswap (UNI) hay yearn.finance (YFI) Nên mua Uniswap (UNI) hay UMA (UMA) Nên mua Uniswap (UNI) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Uniswap (UNI) hay Badger DAO (BADGER) Nên mua Uniswap (UNI) hay Orchid (OXT) Nên mua Uniswap (UNI) hay Forta (FORT) Nên mua Uniswap (UNI) hay Chainflip (FLIP) Nên mua Filecoin (FIL) hay Stacks (STX) Nên mua Filecoin (FIL) hay Aave (AAVE) Nên mua Filecoin (FIL) hay Oasis Network (ROSE) Nên mua Filecoin (FIL) hay Arweave (AR) Nên mua Filecoin (FIL) hay 1inch Network (1INCH) Nên mua Filecoin (FIL) hay 0x Protocol (ZRX) Nên mua Filecoin (FIL) hay SushiSwap (SUSHI) Nên mua Filecoin (FIL) hay Worldcoin (WLD) Nên mua Filecoin (FIL) hay yearn.finance (YFI) Nên mua Filecoin (FIL) hay UMA (UMA) Nên mua Filecoin (FIL) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Filecoin (FIL) hay Badger DAO (BADGER) Nên mua Filecoin (FIL) hay Orchid (OXT) Nên mua Filecoin (FIL) hay Forta (FORT) Nên mua Filecoin (FIL) hay Chainflip (FLIP) Nên mua Stacks (STX) hay Aave (AAVE) Nên mua Stacks (STX) hay Oasis Network (ROSE) Nên mua Stacks (STX) hay Arweave (AR) Nên mua Stacks (STX) hay 1inch Network (1INCH) Nên mua Stacks (STX) hay 0x Protocol (ZRX) Nên mua Stacks (STX) hay SushiSwap (SUSHI) Nên mua Stacks (STX) hay Worldcoin (WLD) Nên mua Stacks (STX) hay yearn.finance (YFI) Nên mua Stacks (STX) hay UMA (UMA) Nên mua Stacks (STX) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Stacks (STX) hay Badger DAO (BADGER) Nên mua Stacks (STX) hay Orchid (OXT) Nên mua Stacks (STX) hay Forta (FORT) Nên mua Stacks (STX) hay Chainflip (FLIP) Nên mua Aave (AAVE) hay Oasis Network (ROSE) Nên mua Aave (AAVE) hay Arweave (AR) Nên mua Aave (AAVE) hay 1inch Network (1INCH) Nên mua Aave (AAVE) hay 0x Protocol (ZRX) Nên mua Aave (AAVE) hay SushiSwap (SUSHI) Nên mua Aave (AAVE) hay Worldcoin (WLD) Nên mua Aave (AAVE) hay yearn.finance (YFI) Nên mua Aave (AAVE) hay UMA (UMA) Nên mua Aave (AAVE) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Aave (AAVE) hay Badger DAO (BADGER) Nên mua Aave (AAVE) hay Orchid (OXT) Nên mua Aave (AAVE) hay Forta (FORT) Nên mua Aave (AAVE) hay Chainflip (FLIP) Nên mua Oasis Network (ROSE) hay Arweave (AR) Nên mua Oasis Network (ROSE) hay 1inch Network (1INCH) Nên mua Oasis Network (ROSE) hay 0x Protocol (ZRX) Nên mua Oasis Network (ROSE) hay SushiSwap (SUSHI) Nên mua Oasis Network (ROSE) hay Worldcoin (WLD) Nên mua Oasis Network (ROSE) hay yearn.finance (YFI) Nên mua Oasis Network (ROSE) hay UMA (UMA) Nên mua Oasis Network (ROSE) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Oasis Network (ROSE) hay Badger DAO (BADGER) Nên mua Oasis Network (ROSE) hay Orchid (OXT) Nên mua Oasis Network (ROSE) hay Forta (FORT) Nên mua Oasis Network (ROSE) hay Chainflip (FLIP) Nên mua Arweave (AR) hay 1inch Network (1INCH) Nên mua Arweave (AR) hay 0x Protocol (ZRX) Nên mua Arweave (AR) hay SushiSwap (SUSHI) Nên mua Arweave (AR) hay Worldcoin (WLD) Nên mua Arweave (AR) hay yearn.finance (YFI) Nên mua Arweave (AR) hay UMA (UMA) Nên mua Arweave (AR) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Arweave (AR) hay Badger DAO (BADGER) Nên mua Arweave (AR) hay Orchid (OXT) Nên mua Arweave (AR) hay Forta (FORT) Nên mua Arweave (AR) hay Chainflip (FLIP) Nên mua 1inch Network (1INCH) hay 0x Protocol (ZRX) Nên mua 1inch Network (1INCH) hay SushiSwap (SUSHI) Nên mua 1inch Network (1INCH) hay Worldcoin (WLD) Nên mua 1inch Network (1INCH) hay yearn.finance (YFI) Nên mua 1inch Network (1INCH) hay UMA (UMA) Nên mua 1inch Network (1INCH) hay Nervos Network (CKB) Nên mua 1inch Network (1INCH) hay Badger DAO (BADGER) Nên mua 1inch Network (1INCH) hay Orchid (OXT) Nên mua 1inch Network (1INCH) hay Forta (FORT) Nên mua 1inch Network (1INCH) hay Chainflip (FLIP) Nên mua 0x Protocol (ZRX) hay SushiSwap (SUSHI) Nên mua 0x Protocol (ZRX) hay Worldcoin (WLD) Nên mua 0x Protocol (ZRX) hay yearn.finance (YFI) Nên mua 0x Protocol (ZRX) hay UMA (UMA) Nên mua 0x Protocol (ZRX) hay Nervos Network (CKB) Nên mua 0x Protocol (ZRX) hay Badger DAO (BADGER) Nên mua 0x Protocol (ZRX) hay Orchid (OXT) Nên mua 0x Protocol (ZRX) hay Forta (FORT) Nên mua 0x Protocol (ZRX) hay Chainflip (FLIP) Nên mua SushiSwap (SUSHI) hay Worldcoin (WLD) Nên mua SushiSwap (SUSHI) hay yearn.finance (YFI) Nên mua SushiSwap (SUSHI) hay UMA (UMA) Nên mua SushiSwap (SUSHI) hay Nervos Network (CKB) Nên mua SushiSwap (SUSHI) hay Badger DAO (BADGER) Nên mua SushiSwap (SUSHI) hay Orchid (OXT) Nên mua SushiSwap (SUSHI) hay Forta (FORT) Nên mua SushiSwap (SUSHI) hay Chainflip (FLIP) Nên mua Worldcoin (WLD) hay yearn.finance (YFI) Nên mua Worldcoin (WLD) hay UMA (UMA) Nên mua Worldcoin (WLD) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Worldcoin (WLD) hay Badger DAO (BADGER) Nên mua Worldcoin (WLD) hay Orchid (OXT) Nên mua Worldcoin (WLD) hay Forta (FORT) Nên mua Worldcoin (WLD) hay Chainflip (FLIP) Nên mua yearn.finance (YFI) hay UMA (UMA) Nên mua yearn.finance (YFI) hay Nervos Network (CKB) Nên mua yearn.finance (YFI) hay Badger DAO (BADGER) Nên mua yearn.finance (YFI) hay Orchid (OXT) Nên mua yearn.finance (YFI) hay Forta (FORT) Nên mua yearn.finance (YFI) hay Chainflip (FLIP) Nên mua UMA (UMA) hay Nervos Network (CKB) Nên mua UMA (UMA) hay Badger DAO (BADGER) Nên mua UMA (UMA) hay Orchid (OXT) Nên mua UMA (UMA) hay Forta (FORT) Nên mua UMA (UMA) hay Chainflip (FLIP) Nên mua Nervos Network (CKB) hay Badger DAO (BADGER) Nên mua Nervos Network (CKB) hay Orchid (OXT) Nên mua Nervos Network (CKB) hay Forta (FORT) Nên mua Nervos Network (CKB) hay Chainflip (FLIP) Nên mua Badger DAO (BADGER) hay Orchid (OXT) Nên mua Badger DAO (BADGER) hay Forta (FORT) Nên mua Badger DAO (BADGER) hay Chainflip (FLIP) Nên mua Orchid (OXT) hay Forta (FORT) Nên mua Orchid (OXT) hay Chainflip (FLIP) Nên mua Forta (FORT) hay Chainflip (FLIP)
Loading…